Facebook image
Mentés

Cégvagyon a házasságban

Az RSM családjogászai a cégvagyonnal kapcsolatban sokszor tapasztalják, hogy a házasfelek nem tudják eldönteni: kinek a tulajdona a „cég”? A házastársak közös, vagy külön vagyonába tartozik a gazdasági társaságban fennálló részesedés? A céges üzletrész esetében egyszerű lenne meghatározni a tulajdonosi minőséget úgy, hogy „azé, akinek a nevén van”, de ez a kérdés a házassági cégvagyon esetében ettől sokkal összetettebb.

Mikor számít a cégvagyon házastársi közös vagyonnak?

Amennyiben a házastársak között nem jött létre házassági vagyonjogi szerződés – amelyben a cég különvagyoni sorsáról rendelkeztek volna a felek – a házassági életközösség alatt szerzett, bármelyik fél nevén lévő társasági üzletrész (részvény, tagi betét) a házasfelek közös vagyona. Ha az egyik házastárs olyan gazdasági társaság tagja, amelyben e házastárs vagyoni hozzájárulását a közös vagyonból biztosították, a társasági részesedés szintén a házasfelek közös vagyonát fogja képezni. 

Attól függetlenül, hogy egy cégben kizárólag csak az egyik házastárs került tulajdonosként feltüntetésre, a társasági részesedés a házastársi közös vagyon része, családjogi értelemben a házastársak „osztatlan közös” tulajdona. A gazdasági társaságbeli részesedés a társaság bármely létszakaszában vagyoni értéket képvisel, akár egy frissen alapított, akár egy több 10 éve működő cég esetén.  

Ha csak az egyik házastárs a közös tulajdonba tartozó társasági részesedés bejegyzett tulajdonosa, ő a társasági, vagy részvényesi jogait önállóan, házastársa hozzájárulása nélkül gyakorolhatja, de a másik házastárs érdekeit megfelelően figyelembe kell vennie és e kötelezettség elmulasztásából eredő kárért kártérítési felelőssége áll fenn.

Cégvagyon, mint különvagyon- kit illet a haszon és az osztalék? 

A házastársak különvagyonát képezi azonban az egyik házastárs tulajdonában álló olyan üzletrész, amelyet még az életközösség előtt szerzett, vagy örökölt, ajándékba kapott, illetve, ha arról a felek között létrejött vagyonjogi szerződés különvagyonként rendelkezik. 

Az életközösség fennállása alatt a különvagyoni üzletrész haszna – ilyen tipikusan az osztalék – viszont a házasfelek közös vagyona. 

Az osztalék – mint a különvagyoni üzletrész haszna – akkor képezi a felek közös vagyonát, ha az az életközösség ideje alatt keletkezett. Abban az esetben tehát, ha a felek között az életközösség megszűnt – tekintet nélkül arra, hogy sem a válás, sem a vagyonközösség megosztására nem került sor – már közös vagyonba tartozó haszonról nem beszélhetünk, az életközösség megszakadását követő időszakra a különvagyon hasznára kizárólag a különvagyon tulajdonosa jogosult. 

A haszon keletkezésének az időpontja – házassági vagyonjogi szempontból – az osztalékfizetésről döntő taggyűlési határozta kelte, azaz az osztalék követelés már közös vagyoni jellegű haszonnak minősül. Amennyiben viszont az életközösség fennállása alatt az egyébként különvagyonba tartozó társaság taggyűlése nem dönt a nyereség osztalékként történő felosztásáról, úgy a társaságban felhalmozott nyereség nem kerül közös vagyonba. 

Ennek megfelelően nem minősül a különvagyon hasznának és ezért nem tartozik a közös vagyonba az egyik házastárs különvagyonát képező üzletrésznek az életközösség ideje alatt bekövetkezett, és kizárólag a vagyon működtetésére visszavezethető értékemelkedése, mint ahogyan nem lesz közös vagyon a különvagyoni részvény árfolyamnyeresége sem. 

Családjogász segítségét kérem!

Melyik házasfél követelése a tagi kölcsön?

A tag házastárs által a közös vagyon terhére a gazdasági társaságnak nyújtott tagi kölcsön főszabály szerint a házasfelek közös követelésének minősül, melynek adósa a gazdasági társaság. Amennyiben a tagi kölcsön igazoltan különvagyonból került rendelkezésre bocsátásra, úgy az abból eredő követelés – mint a különvagyon helyébe lépő érték – megtartja különvagyoni jellegét. 

Mi lesz a közös céggel váláskor? - A cégérték meghatározásának problémája

Vagyonmegosztás esetén a vagyonmérlegben fel kell tüntetni a gazdasági társaságban fennálló részesedést, értékkel ellátva. A nem tag házastársnak elszámolási igénye keletkezik a házastársa tulajdonában lévő társasági részesedése vonatkozásában, illetve a tag házastárs – amennyiben a társasági szerződés ezt lehetővé teszi – üzletrészét megoszthatja házastársával. 

A legtöbb esetben maguk a cégtulajdonosok sincsenek tisztában a társaságban fennálló üzletrészük értékével, melynek meghatározása az egyik kardinális kérdés. Vagyonmegosztáskor – akár a felek közötti megállapodás, akár peres eljárás keretében – a leghangsúlyosabb annak eldöntése, milyen módszerrel, melyik értékelési eljárással lehetséges a társasági üzletrész piaci – forgalmi - értékét legpontosabban meghatározni.

Az eltérő tevékenységet végző, illetve szolgáltatást nyújtó cégeket más és más módszerekkel lehet, illetve kell értékelni. Egyszerű lenne a rendelkezésre álló adatok alapján meghatározni a cégértéket a társaság könyveiből indulva: összes eszköz – összes kötelezettség = saját tőke, azaz cégérték. Ez a fajta – számviteli alapú vagyonértékelés viszont nem alkalmas a gazdasági társaság piaci, vagy üzleti értékének meghatározására és nem veszi figyelembe sem a társaságban lévő eszközök valós piaci értékét, sem a társaság növekedési potenciálját.

A társaság tagját megillető részesedést a házastársi közös vagyon megosztásakor sem a könyvszerinti, hanem a tényleges forgalmi értéken kell a vagyonmérlegbe beállítani.

A bírói gyakorlat szerint valamely ingatlan vagy más dolog, illetve szolgáltatás forgalmi értéke alatt azt a vételárat kell érteni, amely az adott ingatlan vagy más dolog, illetve szolgáltatás átruházása esetén a kereslet-kínálat alakulásától függően elérhető, illetve elérhető lenne.

A vagyonmegosztáskor alkalmazott üzletértékelés során azt akarjuk megtudni, hogy a cégnek mennyi a piaci értéke.

Számolnunk kell azzal, hogy egy cég megszerzése esetén nem kizárólag a cégben lévő eszközöket és kötelezettségeket (cégvagyont) szerezzük meg, amely az ún. eszköz alapú értékeléssel számítható ki, és alapvetően azt az értéket adja, amihez a cég tulajdonosai a cég megszüntetése esetén jutnának (ún. felszámolási érték). Figyelembe kell venni ugyanakkor a cég működésének eredményeként jelentkező jövedelemtermelő képességet is. Ezt a jövedelmet, pontosabban a várható jövőbeli pénzáramlást kell felmérni ahhoz, hogy megállapíthassuk, mennyit ér ma a cég (ún. továbbműködési érték). Ennek az üzleti értéknek a megállapítására alkalmas például a diszkontált cash-flow alapú módszer (azaz jövőbeli tervszámok alapú értékelés),de egy külső befektető által a cégért fizetendő becsült cégérték meghatározását adja az EBITDA vagy adózott eredmény alapú szorzószámos értékelés is. Tapasztalataink és a joggyakorlat szerint több módszer együttes alkalmazása vezethet a piaci cégérték pontosabb megállapításához. 

Mivel a vagyonmegosztás alapvetően az életközösség megszűnésének időpontjára vonatkozik, arra is figyelni kell, ha a házassági életközösség megszakadása és a szakértői vizsgálat között hosszabb (akár több éves) időtartam telik el. Ilyenkor az is vizsgálandó, hogy a cég működésében bekövetkezett gazdasági változások milyen hatásokra – vagyoncsökkenés esetén adott esetben a bejegyzett tulajdonos házastárs szándékos vagyonkimentésére, mulasztására, vagy igazoltan kívülálló okokra – alakultak. 

A megfelelő szakértelemmel és gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakértő kiválasztása is különös körültekintést igényel, mivel a cégértékelés egy speciális szegmense a szakértői munkának.  

Érdekel a cégértékelés

A cégvagyon megosztása

A házassági vagyont megosztó házasfelek a cégben fennálló üzletrész megosztásáról, a másik fél által történő megváltásáról szabadon állapodhatnak meg. Ekként a közös vagyonhoz tartozó társasági részesedés az egyik házastárs tag kizárólagos tulajdonába kerül a másik házastárs megváltási igényének megtérítésével, de közösen dönthetnek a társasági részesedés harmadik személy részére történő értékesítéséről is.

Bírósági eljárásban elsődleges a tagváltozást nem eredményező megosztás. Ebben az esetben – igazságügyi szakértő bevonásával – a bíróság meghatározza a társasági részesedés értékét és a vagyonmérlegbe a társasági üzletrészt kizárólagosan megszerző házastárs oldalán tünteti fel, míg a másik házastárs az őt megillető tulajdoni illetőség kompenzációjára jogosult: pénzbeli megtérítéssel, más vagyontárgy juttatásával. A másik megosztási mód a tagváltozást eredményező megosztás, amikor a nem tag házastárs, vagy kívülálló harmadik személy szerzi meg a részesedést – a tagok közötti átruházásra vonatkozó szabályok szerint.

Mindaddig, amíg a házasfelek között nem kerül sor a vagyonközösség megszüntetésére, a cégvagyon értékének meghatározása, a gazdasági társaságban fennálló részesedés feltüntetése, a részesedés pontos mértékének meghatározása még igény szinten sem jelentkezik egyik fél részéről sem.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy megromlott házasságok esetén nagyon csekély arányban tudnak a (korábbi) házasfelek a közös cégben együttműködni, ami akár egy jól működő céget is bajba sodorhat. Éppen ezért a legtöbb esetben a társasági részesedésen fennálló tulajdonközösség megszüntetéséhez vezet. A vagyonmegosztást segíti elő, amennyiben a közhiteles nyilvántartási adatok a tényleges tulajdonosi szerkezetet tartalmazzák. 

Eltitkolt cégvagyon – Amiről nem tudok, az nincs is?

Egyre több házasságban fordul elő, hogy az egyik fél szándékosan nem ad tájékoztatást arról házastársának, hogy a házassági élet-, és vagyonközösség alatt részesedés(eke)t szerzett  gazdasági társaság(ok)ban és még váláskor sem tesz említést róla. 

Attól függetlenül, hogy a vagyonmérlegbe nem kerül(nek) be ez a vagyonelem, még a vagyonközösség részét képezi és a cégvagyont eltitkoló félnek elszámolási kötelezettsége keletkezik házastársa irányába. Így amennyiben utólag, a házasság felbontását követően merül fel, hogy a közös vagyonba tartozó vagyonelem nem került figyelembe vételre a vagyonmegosztáskor – különösen, ha ez a házastárs megtévesztő magatartására vezethető vissza –, úgy utólag is indítványozható az ilyen vagyonelem megosztása. 

Az RSM tapasztalt családjogi ügyvédei, szakmai partnerei, valamint cégértékelési (M&A) specialistái nyújtanak segítséget a cégvagyon értékének meghatározása és jogszerű megosztása során, akár peren kívül, akár peres eljárásban. 

Szakértő segítségét kérem!

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom