A transzferár-nyilvántartási kötelezettség

A transzferár nyilvántartási kötelezettség

A transzferár-dokumentáció elkészítésének kérdésköre a kapcsolt felek között alkalmazott ármegállapítással foglalkozik.

Kérdése van?

Forduljon hozzánk bizalommal!

Hegedüs Sándor

Partner
Adóüzletág-vezető

Telefon

Jelen tájékoztatónkban a transzferár nyilvántartásokkal összefüggő legfontosabb adózási előírásokat kívánjuk bemutatni.

Köztudott, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelten ellenőrzi, hogy

 • a kapcsolt vállalkozások közötti szerződéskötést követően a felek határidőben
  eleget tesznek-e a bejelentési kötelezettségüknek,
 • eltérnek-e a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak (transzferárak) a
  szokásos piaci áraktól,
 • az arra kötelezettek előírásszerűen készítették-e el a transzferár nyilvántartásukat.

Kinek szól az ajánlatunk?

Ajánlatunk azon társasági adó alanyok számára szól, akik kapcsolt vállalkozásaikkal gazdasági kapcsolatot tartanak fenn, vagy a kapcsolt vállalkozásaikkal a jövőben kívánnak valamilyen ügyletet lebonyolítani és mentesülni szeretnének a Nemzeti Adó- és Vámhivatal transzferárazással kapcsolatos szankciói alól.

Kik kötelesek transzferár nyilvántartás készítésére?

A kapcsolt vállalkozásaikkal gazdasági kapcsolatban álló kisvállalkozásnak nem minősülő adózóknak társasági adó bevallásuk benyújtásáig kell elkészíteniük a szokásos piaci ár meghatározására szolgáló nyilvántartásukat.

Nem kell transzferár nyilvántartást készíteni

 • ha az adózó magánszeméllyel (nem egyéni vállalkozóként) köt szerződést;
 • ha kis- és középvállalkozás a közös beszerzés és értékesítés érdekében létrehozott olyan kapcsolt vállalkozással köt szerződést, amely kapcsolt vállalkozásban a kis- és középvállalkozások szavazati joga meghaladja az 50 százalékot;
 • az adózó külföldi telephelye és kapcsolt vállalkozása közötti ügyletről, ha a belföldi adózó adóalapja nem tartalmazza a külföldön adóztatható jövedelmet;
 • ha a szokásos piaci árat az adóhatóság határozatban megállapította, annak érvényessége alatt (beleértve a kérelem benyújtásának évét és a határozat érvényességének megszűnésének évét is);
 • akár főtevékenység, akár nem főtevékenység keretében nyújtott szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékének kapcsolt vállalkozás részére változatlan összegben történő átterhelése esetén, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtó, termékértékesítő társaság az adózóval (külföldi személlyel) vagy a költséget viselő féllel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll. (Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy amennyiben a költségátterhelés során az adózó az ellenértéket megosztja és több kapcsolt vállalkozás részére terheli át, akkor alá kell támasztani, hogy az alkalmazott megosztási arányokat szokásos piaci módon állapította meg az adózó. Ennek az alátámasztásnak a hivatalos formája nincs szabályozva.);
 • ingyenes pénzeszköz-átadás és -átvétel esetén;
 • ha a szerződés alapján történő teljesítések értéke (áfa nélkül számított) szokásos piaci áron az 50 millió forintot nem haladja meg az adóévben (azzal, hogy az összevonható szerződésekben szereplő ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni).

Mely társaságok nem minősülnek kisvállalkozásnak?

Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, aminek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót (az adóév utolsó napján érvényes MNB árfolyamon számítva). Amennyiben mind az éves nettó árbevétel, mind a mérlegfőösszeg meghaladja a 10 millió eurót, abban az esetben a vállalkozás (foglalkoztatotti létszámtól függetlenül) már nem minősülhet kisvállalkozásnak. A kategorizálás során az ún. kapcsolódó és partner vállalkozások létszám, nettó árbevétel és mérlegfőösszeg adatait össze kell adni, azokat együttesen kell figyelembe venni.  

A kisvállalkozási státusz meghatározásánál figyelemmel kell lenni az úgynevezett kétéves szabályra, miszerint ha egy vállalkozás túllépi, vagy elmarad a fent bemutatott határértékektől, akkor csak abban az esetben változik a besorolása, ha két egymást követő beszámolási időszakban is meghaladja a küszöbértékeket, vagy elmarad azoktól.

Milyen előírások vonatkoznak a transzferár nyilvántartásokra?

A transzferár nyilvántartás készíthető önálló nyilvántartás, vagy közös nyilvántartás formájában is, azonban ügyelni kell arra, hogy a közös nyilvántartás választásáról a társasági adóbevallás főlapján nyilatkozatot kell tenni. Közös nyilvántartás két részből áll, a vállalatcsoport egészére vonatkozó elemeket tartalmazó fődokumentumból, valamint az adózó és a kapcsolt vállalkozásai által kötött szerződésekre vonatkozó információkat bemutató specifikus nyilvántartás(ok)ból.

Alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatások tekintetében az adózó nyilvántartási kötelezettségét egyszerűsített tartalmú nyilvántartás készítésével is teljesítheti. Ezek jellemzően – a jogszabályban tételesen felsorolt - alacsony kockázatú, rutin jellegű szolgáltatások, amelyekre teljesülnek az alábbi feltételek:

 • A vizsgált adóévben a szolgáltatás ellenértéke nem haladja meg a 150 millió forintot.
 • A szolgáltatás nem minősül az adózó főtevékenységének.
 • A szolgáltatás ellenértéke a szolgáltatásnyújtó fél adóévi nettó árbevételének 5%-át nem haladja meg.
 • A szolgáltatás ellenértéke a szolgáltatást igénybe vevő fél adóévi üzemi költségeinek és ráfordításainak 10%-át nem haladja meg.
 • A szolgáltatás ellenértékének meghatározásakor a költség és jövedelem módszer alkalmazása során felszámított haszonkulcs mértéke 3% és 10% közé esik.

2015. január 1-jétől módosultak a transzferárakat érintő szabályok és a vonatkozó PM rendelet, azonban a korábbi évekkel ellentétben a PM rendelet új szabályait nem kell (nem lehet) korábbi adóévek tekintetében alkalmazni, így azokat majd csak a 2015. évi transzferár dokumentációk elkészítése során kell figyelembe venni.

Mik a lehetséges kockázatok?

Amennyiben az arra kötelezett nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget transzferár nyilvántartás készítési kötelezettségének, vagy az elkészített transzferár nyilvántartás nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, akkor az állami adóhatóság hiányzó, késedelmesen elkészített, illetve hibás transzferár nyilvántartásonként 2 millió, ismételt jogsértés esetén 4 millió forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. Ugyanazon nyilvántartás vezetésének ismételt elmulasztása esetén az első esetben kiszabott bírság négyszerese szabható ki.

Továbbá, transzferár nyilvántartás hiányában az adózó köteles bizonyítani, hogy az általa alkalmazott árak megfelelnek a szokásos piaci ár elvének. Nyilvántartás megléte esetén a bizonyítási teher átszáll az adóhatóságra.

Miért érdemes hozzánk fordulni?

 • A szükséges információk bekérését követően rövid határidőn belül felmérjük, kötelezett-e az Ön cége transzferár nyilvántartás készítésre.
 • Felkészült szakembereink a kapcsolt vállalkozásokkal bonyolított ügyletek ismeretében képesek megállapítani cége esetében mely módszerrel érdemes a szokásos piaci árat megállapítani.
 • Vállaljuk, hogy a szükséges dokumentumok és információk birtokában rövid határidőn belül elkészítjük cége jogszabályi előírásoknak minden tekintetben megfelelő transzferár nyilvántartásait.
 • Abban az esetben, ha a cége már a korábbi években is kötelezett volt transzferár nyilvántartás készítésre, a szükséges információk birtokában elvégezzük a korábbi időszakokra elkészült nyilvántartások tárgyévre vonatkozó frissítését.
 • Amennyiben igényli, szívesen véleményezzük cége által elkészített transzferár nyilvántartásokat és szükség esetén módosítási javaslatot készítünk.
 • Társaságunk vállalja külföldi anyavállalat által készített transzferár nyilvántartások hazai előírásoknak megfelelő honosítását.
 • A transzferárazás terén szerzett többéves tapasztalatunk birtokában hatékony segítséget tudunk nyújtani Ügyfelünknél folyamatban lévő adóhatósági ellenőrzés során, vagy a transzferárazással összefüggő kérdéseik megválaszolásában.

Felkeltettük érdeklődését?

Kérjen ajánlatot, vagy forduljon kérdéseivel szakértő kollégáinkhoz!

Szakértőink rendszeresen publikálnak szakmai anyagokat

Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább