Facebook image
Mentés

Cégeket érintő adóváltozások az adócsomagban

A napokban megjelent tavaszi adócsomagban tervezett változások vállalatokat érintő főbb elmei között a tao, szocho, az adózás rendje, az energiaellátók jövedelemadója, jövedéki adó, szja és áfaváltozások is szerepelnek.

Társasági adó

 • 2022-től nem lehet csoportos társasági adóalany tagja nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet és iskolaszövetkezet. Ahol már van ilyen tag, ott a hatálybalépéskor folyamatban lévő adóév (naptári éves adózó esetén 2021) végéig maradhat csak tag ilyen entitás.
 • Bevezetésre kerül a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány fogalma. Ezen új alapítványtípussal kapcsolatosan több változást is tartalmaz az adócsomag. Elsősorban arról rendelkezik a törvényjavaslat, hogy az ilyen új típusú alapítvány mentesül a társasági adó alól az adóalap olyan része után, amelyet céljainak, közfeladatának, közérdekű tevékenységének megvalósítását szolgáló tevékenysége révén szerzett.

  Az új alapítványtípushoz kapcsolódó kedvezmények a juttató oldalán:
   1. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 20 százaléka – alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés esetén 40 százaléka – csökkenti az adóalapot legfeljebb az adózási előtti eredmény összegéig. Természetesen az adózónak a csökkentő tétel alkalmazásához rendelkeznie kell a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által kiállított igazolással.
   2. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére az adóévben történő vagyonjuttatás, támogatás nem növeli az energiaellátók jövedelemadó alapját.
  További kedvezmény az alapítványnál, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény szerinti alapítvány teljes személyes illetékmentességben részesül.

Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás

2022. július 1-jétől 15 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó, továbbá a szociális hozzájárulási adóba való beépítésével egyidejűleg kivezetésre kerül a szakképzési hozzájárulás.

Robin-Hood adó (energiaellátók jövedelemadója)

A törvényjavaslat bevezeti a társasági adóból ismert veszteségelhatárolás intézményét az energiaellátók jövedelemadójába is. A veszteségelhatárolás csökkentő tételként alkalmazásával kapcsolatos szabályok azonosak a társasági adóból jól ismert szabályokkal:

 • adózói döntésnek minősül, és csak annyiban használható fel az elért veszteség, amennyiben az a joggyakorlás elvének betartásával keletkezett,
 • az adóévben realizált veszteség az adóévet követő öt évben az adózó döntése szerinti megosztásban alkalmazható, mint csökkentő tétel,
 • korábbi adóévek negatív adóalapja legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékáig számolható el.

Az energiaellátók jövedelemadója szerinti veszteségelhatárolás első alkalommal a 2020. adóév negatív adóalapjára alkalmazható, tehát a 2021. évi adókötelezettség kalkulációja során a 2020. évi veszteséget már figyelembe lehet majd venni. 

Adózás rendjéről szóló törvény

 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény hatályos rendelkezései alapján, székhelyszolgáltatási tevékenységet kizárólag a kijelölt felügyeleti szervhez bejelentkezett személyek folytathatnak. Ezen rendelkezéssel kapcsolatban módosul az Art. is.
 • Ezt követően székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentése esetén az adóhatóság megvizsgálja, hogy a székhelyszolgáltató szerepel-e a székhelyszolgáltatók nyilvántartásában. Amennyiben adózó a felügyeleti szerv nyilvántartásában nem szereplő székhelyszolgáltatót jelent be, a NAV felhívja az adózót, hogy jelentsen be másik, megfelelő székhelyet, vagy vonja vissza a székhelyszolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentését. Amennyiben az adózó a felhívásnak nem tesz eleget, úgy adószámának törlésére kerül sor.

Személyi jövedelemadó

 • Az általányadózást választó egyéni vállalkozók csak az éves minimálbér felét meghaladó összeg után kötelesek adót fizetni. Ez azt is jelenti, hogy az év elejétől kezdődően amíg ezt az összeghatárt nem érik el, addig nem kell adóelőleget fizetniük. Fontos továbbá, hogy ezen összeghatárig az egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele mentesül is az adófizetési kötelezettség alól, tehát az összeghatár átlépését is követően, csak ezen összeghatár feletti rész után kell az adóelőleget megállapítani és megfizetni. 
 • Egyszerűsödik a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítése. A törvényjavaslat értelmében nem szükséges évente új nyilatkozatott tenniük az édesanyáknak a munkáltató felé olyan adatok tekintetében, amelyek nem változnak (pl. gyermek felnőtt már, vagy ha az édesanya már legalább 12 éve jogosult a gyermekek után családi pótlékra). Amennyiben a javaslat elfogadásra kerül, akkor a 2021-ben tett nyilatkozatok elfogadottnak minősülnek, és 2022-ben a fenti feltételek szerinti adatok tekintetében már nem lesz szükség új nyilatkozat benyújtására. 

Kriptovalutákból származó jövedelem

 • 2022. január 1-jétől a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletekből származó jövedelem adózását is szabályozni fogja az Szja törvény. A változások értelmében kriptoeszközzel végrehajtott ügyletnek fog minősülni az az ügylet, amelyben a magánszemély kriptoeszköz átruházása, átengedése révén nem kriptoeszköz formájában vagyoni értéket szerez. Az adóztatási pont tehát a kriptoeszköz más pénzeszköz, termék vagy szolgáltatássá való átváltása lesz. 
 • A kis összegű ügyletekre való tekintettel kivétel szabályt is meghatároz a törvény, hogy meddig nem szükséges ügyleti bevétel megállapítása. Ez alapján egy kettős szabály került megfogalmazásra, nem kell a magánszemély számára ügyleti bevételt megállapítani:
  1. egy ügyletre vetítve, amennyiben az ügyleti bevétel nem haladja meg a minimálbér 10 százalékát, és a bevétel megszerzésének napjára más, azonos tárgyú ügyletből sem szerez az érintett magánszemély bevételt, és
  2. az előző pont szerinti ügyletekből származó jövedelmek összege egy adóévben nem haladja meg a minimálbért.
 • Az ügyleti bevétel megállapítása során, más piaci műveletekből szármató bevétel számításához hasonlóan a kriptoügyletekre fordított tárgyévi igazolt kiadások (pl.: tárgyévben vásárolt kriptoeszköz költsége; bányászat, validálás esetén a megszerzés alapjául szolgáló tevékenységgel kapcsolatban felmerült költség, stb.) figyelembe vehetőek, és azok összege levonható a megszerzett bevételek összegéből, továbbá az ellenőrzött piaci ügyletek során alkalmazható adókiegyenlítés intézménye is alkalmazható lesz a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletek tekintetében is. 

Jövedéki adók

Módosul az utasok személyi poggyászában importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló 2008. évi LXVIII. törvény. 

Ennek értelmében 2022-től az utasok személyi poggyászában áfa és jövedéki adómentesen behozható termékek köre kiegészült:

 • a füst nélküli dohánytermékkel, illetve
 • a dohányzást helyettesitő nikotintartalmú termékkel, 

amelyek estében légi utas esetén 125-125 gramm, egyéb utas esetében 25-25 gramm hozható be áfa és adómentesen.

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása főleg technikai jellegű és fogalmi változásokat tartalmaz. 

Néhány jelentősebb fogalmi változás:

 • A kisüzemi sörfőzde fogalma az alábbiak szerint egészült ki: „sörfőzde: évente legfeljebb 200 ezer hektoliter sört előállító, más sörgyártó üzemtől jogilag és gazdaságilag független, más sörgyártó üzemtől elkülönült telephelyet használó, nem licencia alapján működő adóraktár, továbbá sörgyártó üzemek együttműködése eseten az az évente legfeljebb 200 ezer hektoliter sort előállító sörgyártó üzem, amelynek a vele jogi es gazdasági kapcsolatban levő másik sörgyártó üzemével összesített éves termelése nem haladja meg a 200 ezer hektoliter sört.”
 • A kereskedelmi célú szállítás fogalma kiegészült, illetve azzal együtt a nem kereskedelmi célú a szállítás fogalma is megváltozott, illetve termékek kereskedelmi mennyiségének felsorolása kiegészült a:
  1. füst nélküli dohánytermékkel, és a
  2. dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékkel, melyek esetében 500-500 gramm minősül nem kereskedelmi mennyiségnek.
 • Adminisztratív terhek csökkentését szolgáló változások:
  1. Adóraktár kötelező adatszolgáltatása esetén az adatszolgáltatás alóli felmentés kiterjesztésre került a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék mennyiségére is amennyiben az adóraktár engedélyese a szabadforgalomba bocsátásáról a szállítólevél adattartalmával megegyező, és a végrehajtási rendeletben meghatározott adatokkal kiegészített adatokat, a szabadforgalomba bocsátással egyidejűleg megküldi az állami adó- és vámhatóságnak.
  2. A jövedéki engedélyes kereskedő kötelező havi adatszolgáltatásánál szintén felmentést ad a jogalkotó az adatszolgáltatás alól a NAV rendelkezésére álló adatok tekintetében.
  3. A fentieken túl amennyiben a jövedéki engedélyes kereskedőnek a tárgyhóban nem keletkezett adófizetési kötelezettsége, akkor nem kell adóbevallást benyújtania.
 • Újabb előzetes bejelentési kötelezettség:
  1. Előzetes bejelentési kötelezettséget ír elő a jogalkotó a töltőfolyadék, az új dohánytermék-kategóriák, a füst nélküli dohánytermék és a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék másik tagállamból, kereskedelmi céllal belföldre történő szállítása esetén. 

Egyéb adók

 • Megszűnik a kockázati tőkealap-kezelők és a tőzsdék adókötelezettsége a pénzügyi szervezetek különadójában.
 • Az egészségügyi szolgálati jogviszony szerint dolgozók mentesülnek az idegenforgalmi adó megfizetése alól, amennyiben közszolgálati kötelezettségüket teljesítik.
 • 2022. január 1-től a cégautóadót és a belföldi gépjárművek adóját kerekítés nélkül forintban kell megfizetni.

Az adócsomag-tervezet számos áfaváltozást is tartalmaz, amely érinti a pénzforgalmi szolgáltatókat, a NAV által felhasználható adatok körét, a behajthatatlan követelések áfa visszaigénylését, illetve a Brexit kapcsán a UK külföldi áfa-visszatérítést. 

keresse adószakértőinket!

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom