Facebook image

értékcsökkenés

Értékcsökkenés fogalma

Az értékcsökkenés az immateriális javak és a tárgyi eszközök fizikai kopásának, erkölcsi avulásának pénzben kifejezett értéke. Az értékcsökkenési leírás az értékcsökkenés költségként történő elszámolása.

Értékcsökkenés mértéke

Értékcsökkenés az üzembe helyezéstől vagy rendeltetésszerű használatba vételétől elszámolt, a bruttó értéket csökkentő leírható összeg. Az elszámolt amortizáció összege nem lehet több a bruttó értéknél. 

Értékcsökkenés elszámolása számviteli törvény szerint

A számviteli törvény szerinti értékcsökkenés meghatározása elsősorban a maradványérték, valamint a hasznos élettartam alapján történik. A törvény rendelkezése alapján az immateriális javak és tárgyi eszközök hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét fel kell osztani azokra az évekre, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.

Maradványérték fogalma adótörvény szerint

A rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában – a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében – az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke, azaz az az összeg, amennyiért az eszköz értékesíthető.

Ha a maradványérték az eredeti bekerülési értékhez képest valószínűsíthetően nem jelentős, akkor nullának szokás tekinteni. A magyar számviteli törvény és az IFRS nem engedélyezi, hogy legyen negatív maradványérték. Abban az esetben, ha az eszközzel az élettartama végén költség keletkezése várható (például bontás, környezetterhelés helyreállítása),ezekre céltartalék képzése kötelező.

Értékcsökkenési leírási kulcsok társasági adó törvény szerint 

A társasági adó (tao) törvény 2. számú melléklete egyértelműen meghatározza, hogy adott eszköztípus esetében pontosan mekkora százalékos leírási kulcsot kell alkalmazni a társasági adó meghatározása tekintetében. A társasági adó alapját növeli a számviteli törvény szerint elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás, míg a társasági adó törvény szabályai szerint elszámolható értékcsökkenési leírás csökkentő tételnek minősül. 

Az értékcsökkenés (amortizáció) lehet 

  • tervezett és 
  • terven felüli. 

Tervezett értékcsökkenés

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez vagy a terv szerint elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett bruttó értékhez viszonyított arányát, vagy a bekerülési értéknek a teljesítménnyel arányos összegét, illetve az értékcsökkenés évenkénti abszolút összegét az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és az üzembe helyezés időpontjától alkalmazni, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják.

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegének évek közötti felosztásánál figyelembe lehet venni az adott eszköz használatával elért bevételt terhelő egyéb, az eszköz beszerzésével összefüggő, de bekerülési értéknek nem minősülő ráfordításokat, az eszköz folyamatos használatával kapcsolatos karbantartási költségeket.

A befejezett kísérleti fejlesztés, a befejezett alapítás-átszervezés aktivált értékét 5 év vagy ennél rövidebb idő alatt, az üzleti vagy cégértéket legalább 5 év, de legfeljebb 10 év alatt kell leírni, amennyiben ezek hasznos élettartamát nem lehet megbecsülni.

Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél, amely értékéből a használat során sem veszít, vagy amelynek értéke - különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan - évről évre nő.

Terven felüli értékcsökkenés

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha

  • az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide értve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke,
  • az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan,
  • a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető,
  • a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz,
  • az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét.

Immateriális javak értékcsökkenése

Az immateriális javak között azokat a nem anyagi megjelenítési formájú, de eszmei és piaci értéket képviselő eszközöket, például a vagyoni értékű jogokat, az üzleti- vagy cégértéket, a szellemi termékeket kell kimutatni, amelyek 1 évnél hosszabb ideig, a várható élettartamuk alatt közvetlenül szolgálják a vállalkozási tevékenységet. 

Immateriális javak vásárlással vagy apportként, illetve saját fejlesztés útján kerülhetnek be a nyilvántartásba. Közös jellemzőjük, hogy értékük amortizálódik, ezért tervezett értékcsökkentést kell elszámolni a költségek között.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER