Facebook image

végrendelet

Végintézkedés

Vagyonról halál esetére történő rendelkezés, amely lehet végrendelet, öröklési szerződés vagy halál esetére szóló ajándékozás

Végrendelet

Egy okirat végrendeleti jellegének megállapításához az szükséges, hogy az örökhagyó halála esetére szóló vagyoni rendelkezést tartalmazzon, és külsőleg az örökhagyótól származónak mutatkozzék.

Végrendelet fajtái

  • közvégrendelet
  • írásbeli magánvégrendelet
  • szóbeli végrendelet.

Közvégrendelet

Közvégrendeletet közjegyző előtt lehet tenni. A közvégrendelet alaki érvényességére a közjegyzői okiratok érvényességére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Aki vak, írástudatlan, olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van, írásban érvényesen kizárólag közvégrendeletet tehet.

Írásbeli magánvégrendelet

Írásbeli magánvégrendeletet olyan nyelven lehet érvényesen tenni, amelyet a végrendelkező ért, és amelyen sajátkezűleg írt végrendelet esetén írni, más által írt végrendelet esetén olvasni tud. Az írásbeli magánvégrendeletet a végrendelkező akár maga írhatja, akár mással írathatja. A gépírás akkor sem számít saját írásnak, ha magától a végrendelkezőtől származik. Gyorsírással vagy a közönséges írástól eltérő egyéb jel- vagy számjegyírással készült magánvégrendelet érvénytelen.

Az írásbeli magánvégrendelet alaki szempontból érvényes, ha készítésének ideje az okiratból kitűnik, továbbá, ha a végrendelkező azt

  • sajátkezűleg írt végrendelet esetén elejétől végéig maga írja és aláírja,
  • más által írt végrendelet esetén két tanú együttes jelenlétében aláírja, vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt, azok együttes jelenlétében a magáénak ismeri el, és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is - e minőségük feltüntetésével - aláírják, vagy
  • a sajátkezűleg írt vagy más által írt végrendeletet aláírja, és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél - végrendeletként feltüntetve - személyesen letétbe helyezi.

További feltétel a több különálló lapból álló magánvégrendelet kapcsán, hogy

  • a sajátkezűleg írt írásbeli magánvégrendelet minden lapját folyamatos sorszámozással lássák el,
  • a más által írt írásbeli magánvégrendelet minden lapját folyamatos sorszámozással lássák el,

továbbá minden lapját a végrendelkező és mindkét tanú aláírja.

Szóbeli végrendelet

Szóbeli végrendeletet az tehet, aki életét fenyegető olyan rendkívüli helyzetben van, amely írásbeli végrendelet tételét nem teszi lehetővé. Lényeges előírás, hogy a szóbeli végrendelet hatályát veszti, ha az örökhagyó a szóbeli végrendelkezés feltételéül szolgáló helyzet megszűnése után megszakítás nélkül harminc napon át nehézség nélkül alkothatott volna írásbeli végrendeletet.

Hagyomány

Hagyomány az örökhagyó végrendelete alapján bekövetkező különös jogutódlás, amelynek jogosultja, a hagyományos a hagyatékban valamely vagyontárgy tulajdonosa lesz anélkül, hogy a hagyatéki terhek többségének a viselésében is osztoznia kellene. A hagyományos csak az esetleg őt terhelő hagyomány (és meghagyás) teljesítéséért és a kötelesrész kielégítéséért felel, az örökhagyó egyéb tartozásaiért nem.

Ha a hagyományos az örökhagyó által a végrendeletben neki rendelt, a hagyatékhoz tartozó egy vagy több meghatározott vagyontárgyat az örökhagyó közvetlen jogutódjaként szerzi meg, dologi hagyományról beszélünk. Ha a hagyományos a végrendeletben neki rendelt vagyontárgyat nem a hagyatékból (és ezért nem az örökhagyó közvetlen jogutódjaként),hanem az örököstől szerzi meg, kötelmi hagyományról beszélünk.

Meghagyás

Meghagyással az örökhagyó a végrendeletében valamely hagyatékban részesülő személyt (örököst vagy dologi hagyományost) kötelezettséggel terhel. A meghagyás kétség esetén az örököst terheli. A meghagyásnak lehet konkrétan meghatározott kedvezményezettje, lehet ugyanakkor olyan meghagyás is, amikor jogi értelemben személy szerinti kedvezményezettet nem határoz meg a végrendelet, vagy egyenesen az örökhagyó javát szolgálja a meghagyás. Ez utóbbi a helyzet például akkor, ha az örökhagyó a szellemi hagyatékának ápolását, művei kiadását vagy sírkő állítását, sírja gondozását rendeli el valamely hagyatékban részesülő személy terhére. A meghagyás kedvezményezettje az örökhagyó tartozásaiért nem felel, még úgy és annyiban sem, mint a hagyományos.

Utóhagyomány rendelés

Az örökhagyó olyan végrendeleti intézkedése, amellyel a hagyományban valamely eseménytől vagy időponttól az addigi jogosultat más váltja fel. Az örökhagyó ilyen intézkedése érvényes.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER