Facebook image

EKAER

EKAER fogalma

Az adócsalás elleni küzdelem jegyében vezette be Magyarország az EKAER-rendszert (Elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer). 

Célja a közúton fuvarozott áruk valós útjának nyomon követése, az árubeszerzések, értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása.

EKAER-bejelentési kötelezettség

EKAER-regisztrációs és bejelentési kötelezettség terheli az útdíjköteles vagy 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett fuvarozás keretében

 • Európai Unióból Magyarországra történő termékbeszerzés vagy egyéb célú behozatal, 
 • Magyarországról az Európai Unió területére történő termékértékesítést vagy egyéb célú kivitel,
 • Magyarországon nem fogyasztó felé első adóköteles termékértékesítést,
 • amennyiben az egy fuvarban egy feladótól egy címzett részére szállított nem kockázatos termékek értéke meghaladja az ötmillió forintot, vagy a bruttó tömege meghaladja a 2 500 kilogrammot.

Kockázatos termékek kapcsán a fenti relációkban történő szállítás minden közúti járművel történő fuvarozás esetén EKAER-köteles, amennyiben az egy fuvarban egy feladótól egy címzett részére szállított kockázatos termékek értéke meghaladja a egymillió forintot, vagy a bruttó tömege meghaladja a 500 kilogrammot.

A bejelentés elmaradása esetén a rakományt lefoglalhatják, a bírság elérheti az áru értékének 40 százalékát.

Kockázatos termékek esetén a megadott relációkban bármilyen járművel történő, fenti súly- vagy értékhatárt meghaladó közúti fuvarozás kapcsán EKAER-kötelezettség keletkezik.

Az EKAER-bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • a feladó és a címzett adatait (név és adóazonosító szám);
 • a felrakodás címét és kirakodás (átvétel) címét;
 • a bejelentésköteles termék általános (kereskedelmi) megnevezését, VTSZ számát 8 számjegyig;
 • termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömegét kg-ban;
 • adó nélküli ellenértékét, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési árat vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési árát, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási értéket;
 • veszélyes termék fuvarozása esetén - a veszélyes áru azonosító számot (UN szám);
 • az adózó döntésétől függően a termék könnyebb beazonosítása érdekében az adott termék - adózónál használt cikkszámát;
 • a fuvarozás indokát ( közúti fuvarozásra termékértékesítés, termékbeszerzés, bérmunka céljából vagy egyéb célból került sor);
 • a kombinált (intermodális) fuvarozás jelölését (kombinált fuvarozás olyan intermodális szállítás, amelynek során a fuvarozási távolság túlnyomó részét vasúttal, belvízi hajózással vagy rövid tengeri hajózással bonyolítják le és a közúti el- és felfuvarozási távolság a lehető legkisebb).;
 • A gépjármű forgalmi rendszámát;
 • Az Európai Unió más tagállamában található feladási címről belföldön található átvételi címre történő közúti fuvarozása esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontját, több belföldi kirakodási (átvételi) cím esetén a sorban utolsó kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontját legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő harmadik munkanapon, de az EKAER-szám érvényességi idején belül;
 • Belföldön található feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre történő közúti fuvarozás esetén a fuvarozás megkezdésének időpontját, több belföldi felrakodási cím esetén a sorban első belföldi felrakodási címről történő fuvarozás megkezdésének időpontját a termék fuvarozásának megkezdésekor, de az EKAER-szám érvényességi idején belül;
 • Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontját, több belföldi kirakodási (átvételi) cím esetén a sorban utolsó kirakodási (átvételi) címre érkezésének időpontját legkésőbb a terméket szállító gépjármű kirakodási (átvételi) címre érkezését követő harmadik munkanapon, de az EKAER-szám érvényességi idején belül.

EKAER-szám igénylése

Az EKÁER-számot a NAV bejelentésre adja ki. A bejelentésben az adott közúti fuvarral kapcsolatos adatokat kell megadni. 

Az EKÁER-szám érvényessége a megállapításától számított 15 nap.

Nem kockázatos termékek esetében bizonyos adózói körnek lehetősége van egyszerűsített bejelentést tenni, ebben az esetben leszűkül a bejelentendő adatok köre. 

Adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) ügyfélkapun történő felhasználónév és jelszó igénylését, valamint az ekaer.nav.gov.hu felületen történő regisztrációt követően az  EKAER elektronikus felületen jelenti be az EKAER-szám igénylését. 

EKAER-szám kérése új kötelezettek számára

Új kötelezettek számára, valamint kockázatos termékekkel kapcsolatos meghatározott ügyletek kapcsán az EKAER-szám kiadásának előfeltételeként a kötelezetteknek kockázati biztosítékot kell nyújtaniuk.

EKAER biztosítékadási kötelezettség

Az EKAER-rendszerben a kockázatos termékek közúti fuvarozásához kockázati biztosíték fizetési kötelezettség kapcsolódik belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló Közösségen belüli termékbeszerzés, valamint belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés esetén.  E biztosítéknyújtási kötelezettség azonban nem áll fenn a kedvezményes áfamértékkel adózó termékekre.

A kockázati biztosíték mértéke a bejelentést megelőző 45 napban – ideértve a bejelentés napját is – EKAER-bejelentéssel érintett kockázatos termékek nettó értékének 15 százaléka.

Ha az adózó közösségen belüli termékbeszerzést vagy az Európai Unió más tagállamából belföldre irányuló egyéb célú behozatalt; és belföldön nem közvetlen végfelhasználó részére történő első, általános forgalmi adóköteles termékértékesítést  is folytat, az EKAER elektronikus felület meghatározza, hogy mely tevékenységi kör tekintetében magasabb a bejelentést megelőző 45 napban - ideértve a bejelentés napját is - teljesített bejelentések alapján nyújtandó biztosíték összeg. Az adózó kizárólag a magasabb összegű biztosíték nyújtására köteles.

Kockázati biztosítékot köteles fizetni az új kötelezett a Közösségen belüli termékbeszerzés, illetve az első belföldi általános forgalmi adóköteles, nem közvetlenül végfelhasználó részére történő termékértékesítés esetén az első bejelentés alkalmával és az első bejelentéstől számított száznyolcvanadik napig teljesített bejelentések esetén vagy az első tíz bejelentés alkalmával is, ha az első bejelentéstől számított száznyolcvan napon belül legalább tíz bejelentést nem tett.

Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az, aki nem minősül új kötelezettnek és

 • az Art. szerinti megbízható adózó, legalább két éve működik, és szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy
 • stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetként csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt gazdasági tevékenységet folytat, és egyedi kérelme alapján az állami adó- és vámhatóság vezetője a biztosítékadási kötelezettség alóli mentességét engedélyezte.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER