Facebook image

fordított áfa

Mit jelent a fordított áfa?

Fordított adózás esetén az adó megfizetésére a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, amelyet levonásba is helyezhet, amennyiben jogosult az áfa levonására.

Az adólevonási jog tárgyi feltételének birtokában (főszabály szerint az ügylet teljesítését tanúsító számla) a számlabefogadó ugyanazon bevallásban vallja be a fizetendő és levonható áfa összegét, így – teljes áfalevonási jog esetén – nem keletkezik tényleges áfabefizetési kötelezettség. Ilyen esetben a számla áfa felszámítása nélkül kerül kiállításra.

A fordított adózás lehet:

 • belföldi fordított adózás, és
 • határon átnyúló fordított adózás.

A határon átnyúló fordított adózás leggyakoribb esetei a Közösségen belüli termékbeszerzés vagy a külföldi adóalanytól igénybevett szolgáltatás, ha annak teljesítési helye Magyarországon van.

Belföldi fordított adózás

Meghatározott feltételek fennállása esetén, a belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok között teljesült ügyletek vonatkozásában a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője lesz az áfa fizetésére kötelezett.

Az ilyen ügyletekre vonatkozó speciális áfaszabályokat nevezzük belföldi fordított adózásnak.

Az alábbi ügyletek tartoznak ezen előírások hatálya alá: 

 • építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak, 
 • ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányuló olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, illetve építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, 
 • a termékértékesítésekhez és a szolgáltatásnyújtáshoz munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, iskolaszövetkezet szolgáltatása, 
 • az Áfatörvény 6. számú mellékletében felsorolt hulladékok értékesítése (fém-, papír-, műanyag, lágygumi hulladék, üvegcserép, rongy, valamint használt elemek, cellék és akkumulátorok), 
 • az olyan beépített ingatlan értékesítése, melynek első rendeltetésszerű használatbavételéhez kapcsolódó hatósági engedély jogerőre emelkedése, vagy a használatbavétel tudomásul vétele óta több mint két év eltelt és az értékesítő élt az Áfatörvény szerinti adókötelessé tétel lehetőségével, 
 • építési teleknek nem minősülő beépítetlen ingatlan értékesítése, amennyiben az értékesítő élt az Áfatörvény szerinti adókötelessé tétel lehetőségével, 
 • dologi biztosíték értékesítése az adós és a hitelező között, vagy az adós és a hitelező által kijelölt harmadik személy között, 
 • a felszámolási-, vagy bármely más fizetésképtelenséget megállapító eljárás alatt álló adóalany által korábban tárgyi eszközként használt termék értékesítése, valamint egyéb, 100 000 forintot meghaladó szokásos piaci értékű termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, 
 • üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása, 
 • az Áfatörvény 6/A. számú mellékletében felsorolt termények (búza, kukorica, napraforgó stb.) értékesítése, 
 • az Áfatörvény 6/B. számú mellékletében felsorolt vas- és acéltermékek értékesítése. 

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER