Facebook image
Mentés

Kötelező kamarai regisztráció – egy régi-új kötelezettség

2012. január 1-jétől a gazdasági kamarákról szóló törvény egy korábban egyszer már megszüntetett kötelezettséggel bővítette a gazdálkodó szervezetek nyilvántartási előírásait. A kötelező, díjköteles gazdasági kamarai regisztráció – amelynek kifejezett jogalkotói célja a gazdasági kamarai rendszer továbbfejlesztése és ehhez a kamaráknak forrás biztosítása – a korábbitól némileg eltérő köntösben jelenik meg újra. Aktuális bejegyzésünkben a gazdasági kamarák nyilvántartásába történő felvétellel kapcsolatos tudnivalókat foglaljukom össze.

A regisztrációra köteles szervezetek

Az év elején hatályba lépett rendelkezések értelmében az újonnan létrejövő társaságok január 1-jétől, a már létező gazdálkodó szervezetek pedig március 1-jéig kötelesek kérni a kamarai nyilvántartásba vételüket.

A regisztrációs kötelezettség az alábbi gazdálkodó szervezetekre terjed ki:

 • a gazdasági társaság,
 • az egyéni cég,
 • az egyesülés,
 • egyes jogi személyek vállalata,
 • a leányvállalat,
 • a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,
 • a lakásszövetkezet kivételével a szövetkezet,
 • az egyéni vállalkozó,
 • az agrár- és vidékfejlesztési támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő.

A mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenységet főtevékenységként megjelölő gazdálkodó szervezetek és a mezőgazdásági termelők nem kötelesek a nyilvántartásba vételt kezdeményezni.

Az újonnan alakult, cégbírósági bejegyzéshez kötött gazdálkodó szervezetek a cégbírósági bejegyzést, az egyéni vállalkozók a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalnál történt nyilvántartásba vételt követő öt munkanapon belül kötelesek regisztrációjukat kérni a területileg illetékes gazdasági kamaráknál. A törvény hatálya emellett kiterjed a már működő gazdálkodó szervezetekre is, ezek 2012. március 1-jéig kötelesek eleget tenni regisztrációs kötelezettségüknek.

A nyilvántartásba vételi kötelezettség nem merül ki a bejelentkezésben, a törvény szerint kötelező az adatok frissítését kezdeményezni a bekövetkezett változásokat követő öt munkanapon belül.

A regisztrációs eljárás

A kamarai regisztrációs eljárás során a gazdálkodó szervezetek papír alapon, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója (https://www.mkik.hu/index.php?id=5737) szerint várhatóan 2012. január végétől elektronikus úton is benyújthatják a nyilvántartásba vétel iránti, cégszerűen kitöltött kérelmüket a területileg illetékes gazdasági kamarához.

A kérelemnek tartalmazni kell a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, főtevékenységét, ténylegesen végzett egyéb tevékenységeit, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolását.

A kamara honlapján elérhető formanyomtatvány-minta (https://www.mkik.hu/download.php?id=10322) a törvényben meghatározott kötelező adatokon kívül, a törvényben foglalt felhatalmazás alapján, tartalmaz egyéb, a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó információt is, amelyek közlése, illetve nyilvántartásban történő feltüntetése önkéntes. Ilyen adat jelenleg a cégméretre (statisztikai létszám, nettó árbevétel) vonatkozó számszerű adatok, valamint a külkereskedelmi tevékenységre folytatásával kapcsolatos nyilatkozat. A formanyomtatványon megadható harmadik adattípus a kapcsolattartáshoz szükséges adatok köre, amelyek csak belső felhasználás céljából kerülnek feltüntetésre, a nyilvánosság számára nem elérhetőek, azonban megadásuk kötelező.

A formanyomtatvány kitöltéséhez részletes útmutató ad tájékoztatást, amely segítséget nyújt a gazdálkodó szervezetek kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolásához is (https://www.mkik.hu/download.php?id=10321).

A regisztráció díja és a regisztráció elmaradásának következményei

A gazdálkodó szervezetek által fizetendő kamarai hozzájárulás összege 5 000 Ft évente. A hozzájárulást minden év március 31-ig kell teljesíteni a területi kamara részére.

Amennyiben a területi gazdasági kamara észleli, hogy a gazdálkodó szervezet a kamarai nyilvántartásban nem szerepel, felszólítja, hogy a bejelentkezési kötelezettségének öt munkanapon belül tegyen eleget. A felszólítás eredménytelensége esetén az illetékes gazdasági kamara a gazdálkodó szervezetet a kamarai nyilvántartásba bejegyzi, és intézkedik a kamarai hozzájárulás összegének behajtása iránt. A meg nem fizetett kamarai hozzájárulást a törvény köztartozásnak minősíti, amelyet meg nem fizetés esetén az adóhatóság adók módjára hajt be.

Egyéb tudnivalók

A fentieken túl lényegesnek tartjuk megemlíteni, hogy a területileg illetékes gazdasági kamaráknál történő regisztráció során a gazdálkodó szervezetek és a kamarák között nem jön létre tagi jogviszony, így a gazdálkodó szervezetek nem lesznek jogosultak a kamarai tagsággal együtt járó szolgáltatásokra sem. Azok a gazdálkodó szervezetek viszont, amelyek rendelkeznek tagi státusszal, a tagdíjból levonhatják a kötelező kamarai hozzájárulás összegét.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom