Facebook image
Mentés

Könyvvizsgálat: speciális esetek

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és egyéb jogszabályok nem csupán üzleti évek könyvvizsgálatát rendelik el, hanem a könyvvizsgálat vonatkozhat egy-egy speciális számviteli dokumentum kötelező auditjára is, mely során könyvvizsgáló bevonása szükséges. Vegyük sorra, melyek a leggyakoribb speciális audit esetek.

Közbenső mérleg könyvvizsgálata

Abban az esetben, ha jogszabály közbenső mérleg készítését írja elő, akkor a közbenső mérleget a vállalkozó által meghatározott fordulónapra vonatkozóan kell elkészíteni a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegfordulónapját követő nap és a közbenső mérleg fordulónapja közötti időszak gazdasági eseményeinek figyelembevételével a számvitelről törvény beszámolóra vonatkozó szabályai szerint. 

Amennyiben egy társaságnál a törvény előírása alapján kötelező a könyvvizsgálat, a könyvvizsgálati kötelezettség a jogszabály által előírt közbenső mérlegre is vonatkozik. (pl.: osztalékelőleg vagy bármely egyéb célból készített).

Olvassa el közbenső mérleg készítéséről írt részletes  blogbejegyzésünket

Átalakuláshoz kapcsolódó könyvvizsgálati előírások

Végleges vagyonmérleg és vagyonleltár könyvvizsgálata a 2013. évi CLXXVI. az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló törvény előírásai szerint kötelező. A vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket is kötelező ellenőriztetni könyvvizsgálóval, ha az átalakuló társaság a számviteli törvény előírása alapján könyvvizsgálatra kötelezett. 

Fontos kiemelni, hogy nem jogosult erre a társaság állandó könyvvizsgálója és az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapját megelőző két üzleti évben a társaság számára könyvvizsgálatot vagy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékének ellenőrzését végezte.

A jogutód társaság állandó könyvvizsgálójává a jogi személy bejegyzésétől számított három üzleti éven belül nem jelölhető ki az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezeteket ellenőrizte.

Az apportértékelés szabályai részvénytársaságnál

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásai szerint a vagyoni hozzájárulás pénzből és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (apport) állhat. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az alapító vagy a tag dolog tulajdonjogát vagy vagyoni értékű jogot ruházhat át a jogi személyre.

Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása esetén részvénytársaságnál az alapszabályhoz mellékelni kell könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését és azt, hogy az értékelést érintő új befolyásoló körülmény nem merült fel.

A könyvvizsgálónak vagy szakértőnek a jelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az alapítók által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részvények számával, névértékével.

Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékeléséről szóló könyvvizsgálói vagy szakértői jelentést közzé kell tenni.

Könyvvizsgálat IFRS áttérés során

A gazdálkodó az IFRS-ekre történő áttérésre vonatkozó döntését legkésőbb az áttérés napja előtt legalább 30 nappal be kell jelentenie az állami adóhatóság részére. A bejelentéshez csatolni kell a könyvvizsgálói jelentést. 

Az éves beszámoló IFRS-ek szerinti összeállítására történő áttérésnek tehát feltétele, hogy a gazdálkodó rendelkezzen az áttérésre való felkészültségét igazoló könyvvizsgálói jelentéssel, amely könyvvizsgálói jelentést IFRS minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég bocsáthat ki.

Olvassa el az IFRS áttérés részleteiről szóló blogbejegyzésünket

Devizás áttérés könyvvizsgálata

A társaságok dönthetnek úgy élve a számviteli törvény adta lehetőséggel, hogy könyveiket devizában vezetik. 

A forintról más devizára áttérni vagy más devizáról forintra történő visszatérés esetén a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámoló mérlegében szereplő adatokat át kell számítani. Az átszámítás alapján, annak megfelelően az áttérés napjára vonatkozóan külön mérleget kell készíteni a létesítő okiratban rögzített devizában, illetve forintban, majd ezen – a könyvvizsgáló által hitelesített – külön mérleg alapján kell a könyveket az áttérés napját követő nappal, a létesítő okiratban rögzített devizában, illetve forintban megnyitni.

Olvassa el a devizás áttérés részleteiről készített blogbejegyzésünket!

Valós értéken történő értékelés és értékhelyesbítés

A számviteli törvény lehetőséget biztosít a társaságok részére eszközeik átértékelésére az értékhelyesbítés és a valós értéken történő értékelés módszerével. Az azzal kapcsolatos elszámolások szabályszerűségét a könyvvizsgálónak a kötelező könyvvizsgálat keretében ellenőriznie kell. Amennyiben a könyvvizsgálat a Számviteli törvény 155. § (3) bekezdése alapján nem kötelező, az értékelés és az azzal kapcsolatos elszámolások felülvizsgálatával független könyvvizsgálót kell megbízni.

Támogatások könyvvizsgálata

Több hazai és közvetlen európai uniós pályázat esetében értékhatártól függően kötelezően előírják a pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó elszámolások könyvvizsgálatát. 

Energetikai engedély kiadásához kapcsolódó audit

Különböző engedélyek (pl. Villamosenergia működési vagy kereskedelmi engedély a 273/2007. (X.19.) Korm.rendelet előírásai alapján, vagy pl. Közúti áruforgalmazói engedély a 261/2011. (XII.7.) Korm.rendelet előírása alapján)) kiadásához a társaságoknak szükségük lehet bejegyzett könyvvizsgáló által kiadott nyilatkozatra a jogszabályban előírtaknak való megfelelés érdekében.

Fenntarthatósági jelentéssel kapcsolatos könyvvizsgálati teendők

A fenntarthatósági jelentés alapvető információkat nyújt a vállalat hatásáról és fenntarthatósági intézkedéseiről. Bár nem speciális eset, de egy 2024-től érvényes jogszabály előírja, a fenntarthatósági jelentések könyvvizsgálatát is.  

Ennek értelmében a fenntarthatósági minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég korlátozott bizonyosságot nyújtó megbízás alapján véleményt ad arról, hogy a fenntarthatósági jelentés teljesíti-e a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó előírásokat, beleértve a fenntarthatósági jelentés fenntarthatósági beszámolási standardoknak való megfelelését. 

A bizonyossági vélemény nyújtásával az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatával megbízott kamarai tag könyvvizsgálótól, könyvvizsgáló cégtől eltérő kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég is megbízható.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom