Facebook image

Így három kategóriába eshet ezen adózói kör az adóhatóság szemszögéből:

 • a jelenleg is létező „általános” adózó az általános szabályokkal;
 • Megbízható adózó az általános szabályokhoz képest enyhébb/pozitív szabályokkal;
 • Kockázatos adózó az általános szabályokhoz képest szigorúbb/negatív elbírálással.

Fontos a felkészülés szempontjából, hogy a minősítésre negyedévente kerül majd sor és először 2016. első negyedévét követően fogja megvizsgálni az adóhatóság ezen adózói kört. A NAV a besorolásról elektronikus úton értesíti az érintett adózókat, ha az adózó minősítésében változás nem következik be, akkor az értesítést mellőzi. Az adózó az ügyfélkapun keresztül is lekérdezheti a minősítését 2016. második félévétől.

A minősítés automatikus, tehát nem kérelemre történik, mint például a korábbi minősített adózói körbe történő felvétel, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel.

Megbízható adózó

Megbízható adózóvá válás együttes feltételei:

 • legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalany;
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem állapított meg terhére az adóteljesítményének 3 százalékát meghaladó adókülönbözetet;
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást;
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt;
 • a negyedév első napján nem rendelkezik 500 000 Ft-ot meghaladó nettó adótartozással;
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt;
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt;
 • a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére az állami adóhatóság;
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
 • nem minősül kockázatos adózónak.

Megbízható adózók esetében az általános szabályokhoz képest enyhítésként jelenik meg, hogy:

 • a kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa 50 százaléka az általános szabályok szerint megállapított mértéknek;
 • bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén mulasztási bírság kiszabása nélkül hívja fel az adóhatóság a Megbízható adózót a kötelezettség teljesítésére, hiba javítására (csak a felhívás eredménytelensége esetén lehet mulasztási bírságot kiszabni);
 • kérelemre évente egy alkalommal automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezmény illeti meg őket;
 • január 1-től az általános forgalmi adó kiutalás iránti kérelmüket az adóhatóság 45 napon belül, míg 2018. január 1-jtől 30 napon belül teljesíti;
 • az állami adó- és vámhatóság által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, ha az adózó ezen időtartamon belül folyamatosan Megbízható adózónak minősül (kivéve, ha az adózó az ellenőrzés során az együttműködési kötelezettségét megszegi, különösen, ha az iratait a 180 napon belüli lezárást biztosító időtartamban nem bocsájtja az adóhatóság rendelkezésére).

Kockázatos adózó

Kockázatos adózóvá válás vagylagos feltételei:

 • szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján, (az adóhatóság az előző negyedév során jogerőre emelkedett határozatban magánszemélyek esetében 10 millió, más adózók esetében 100 millió Ft-ot meghaladó összegű adóhiányt állapított meg, feltéve, hogy az erről szóló határozatban előírt fizetési kötelezettségüknek a határozatban megállapított határidőben nem tettek eleget);
 • szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján, (180 napon keresztül folyamatosan fennálló, az állami adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetéssel csökkentett adótartozása összességében számítva a 100 millió Ft-ot, magánszemély esetében nettó módon számítva a 10 millió Ft-ot meghaladja);
 • szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,
 • egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.

A kockázatos adózói minősítés a minősítésre okot adó feltétel bekövetkezésétől számított 1 évig áll fenn.

A minősítést és annak jogkövetkezményeit nem kell alkalmazni, ha az adózó felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt áll. Ha az eljárás az adózó jogutód nélküli megszűnése nélkül zárul, az adózó kockázatos minősítésének jogkövetkezményeit ismét alkalmazni kell azzal, hogy az 1 éves időtartamba a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás ideje nem számít bele.

Kockázatos adózók esetében szigorításként jelenik meg, hogy:

 • az általános forgalmi adó kiutalás iránti kérelmüket az adóhatóság valamennyi esetben 75 nap alatt teljesíti,
 • az ellenőrzési határidő esetükben 60 nappal meghosszabbodik,
 • a késedelemi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat ötszörösének (kétszeres általános esetben) 365-öd része, pótlékfizetés kezdő napjaként későbbi esedékesség nem állapítható meg,
 • az adóbírság, valamint a mulasztási bírság kiszabása nem mellőzhető az adóbírság mértéke az általános szabályok szerint megállapított bírságmérték 50 százalékánál nem lehet kevesebb
 • a kiszabható mulasztási bírság felső határa 150 százaléka az általános szabályok szerint megállapított mértéknek.

Fontos újra kiemelni, hogy ez a minősítés csak cégjegyzékbe bejegyzett adózókra és az áfa regisztrált adóalanyokra (olyan, belföldön gazdasági célú letelepedéssel, lakóhellyel vagy állandó tartózkodási hellyel nem rendelkező adóalany, aki (amely) belföldön általános forgalmi adó (áfa) köteles tevékenységet folytat, amely tekintetében ő az adófizetésre kötelezett) vonatkozik.

Az adózó vitathatja minősítését, a minősítéstől vagy a minősítés elmaradásától számított hat hónapon belül kifogást nyújthat be az állami adó- és vámhatósághoz.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom