Facebook image
Mentés

Mi is az adóképviselet, ki lehet adójogi képviselő?

Gyakorlati oldalról nézve: az adóeljárásokban a képviselő nemcsak eljárási segítséget nyújt, hanem az adóhatóság előtti megjelenésnél sokkal összetettebb, az általa képviselt ügy érdemi lefolyására is kiható feladatokat lát el. Fontos kiemelni, hogy mindig a megbízó, azaz az adózó döntése, hogy az adójogi képviselőnek mire ad és mire nem ad felhatalmazást.

Az adóeljárásokban azonban −legyen szó hivatalból indított adóregisztrációs eljárásról, adóellenőrzésről, végrehajtásról, kérelemre irányuló igazolási kérelmek kiadásáról, fizetési könnyítési kérelmekről stb. − nem lehet akárki képviselő. Törvény határozza meg, hogy az adóigazgatási eljárásokban az adózót ki képviselheti. Így a képviseletet ellátó személyek meghatározásakor különbség van a között, hogy magánszemély vagy vállalkozás, illetve egyéb szervezet ad-e meghatalmazást az adóhatóság előtti eljárásban való részvételre.

Magánszemélyt, ha saját ügyében nem kíván személyesen eljárni

 • törvényes képviselője;
 • képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász;
 • adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő;
 • számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja;
 • környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben a fentiekben megjelölteken túl termékdíj-ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy;
 • közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy;

képviselhet.

Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet

 • a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy, vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos;
 • a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró jogtanácsos;
 • ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász;
 • adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő;
 • számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja;
 • környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyben az előzőekben meghatározottakon túl termékdíj-ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy;

képviselhet.

Mi az állandó és mi az eseti meghatalmazás?

Egy magánszemély mindig dönthet úgy, hogy saját ügyében személyesen jár el, és nem vesz igénybe adójogi képviselő által nyújtott segítséget.

Ezzel ellentétben egy vállalkozásnak az adóeljárásokban mindig gondoskodnia kell adójogi képviselőről. Ez lehet törvényes képviselet, amikor is a cégjegyzésre jogosultak járnak el az adóeljárás során, vagy meghatalmazáson alapuló képviselet. Ez utóbbi esetben a cégvezetés dönthet úgy, hogy olyan személynek ad meghatalmazást, aki egyébként is a vállalkozásnál dolgozik (munkavállaló, jogtanácsos),de hozhat olyan döntést is, hogy mást bíz meg a képviselettel (adószakértő, könyvelő, ügyvéd). A döntés ebben az értelemben az, hogy a cég ügyvezetése a képviseletet saját házon belülről vagy külső szakember bevonásával kívánja megoldani.

Az adóeljárásokban − vagy ahogy a precíz szakkifejezés jelöli: az adóigazgatási eljárásokban − a meghatalmazáson alapuló képviseletet időbeli terjedelem alapján két csoportra lehet osztani:

 • állandó  képviseletre, vagy
 • eseti képviseletre.

Az adózási feladatok közül az ügyfélkapun keresztül elektronikusan benyújtandó bevallások miatt ma már elkerülhetetlen, hogy minden cégnek legyen egy állandó meghatalmazottja, aki e kötelezettséget teljesíti. Erre a feladatra rendszerint valamelyik munkavállaló, vagy ha a könyvelési feladatokat külső erőforrás bevonásával oldják meg, akkor a könyvelő kap meghatalmazást.

Az állandó meghatalmazásnak van egy sajátos formája, a pénzügyi képviselet, amelyről a következő bejegyzésemben fogok bővebben írni.

Ha az állandó meghatalmazás nem terjed ki minden ügyre, vagy az állandó meghatalmazott szakmai tudása az adott ügy eredményes képviseletéhez nem elegendő, színre léphet az eseti meghatalmazott.

Az eseti meghatalmazott tehát mindig valamely jól meghatározható konkrét ügyre kap meghatalmazást. Gyakorlati tapasztalat, hogy a cégek igyekeznek házon belül megoldani az adóügyeket, és csak akkor, ha nem sikerül az eljárást az eredetileg elképzelt módon zárni, azaz amikor már baj van, akkor kérik ki szakember véleményét, és vonják be az ügyintézésbe.

Talán az adóellenőrzések számítanak egyedüli kivételnek, hiszen a mai adózási kultúránkban külső szakértőt a cégek leggyakrabban az ellenőrzési eljárásokban vesznek igénybe. Teszik ezt azért, mert korábban már volt rossz tapasztalatuk, vagy mert tudatosan igyekeznek felkészülni egy adóhatósági vizsgálatra, ahol gyakran nem mindegy, hogy az eljárás során miként alakul az adóhatósággal való együttműködés.

Az adóképviselő az ügy természete, illetve az ügyfele akaratának megfelelő mélységben vehet részt az adóeljárásokban. Az adóképviselet korlátja, hogy a megbízó mire ad meghatalmazást. Előfordulhat, hogy az adóképviselő csak meghatározott cselekményeken való részvételre kap felhatalmazást, ekkor gyakorlatilag a cég eljárási segédjeként viszi előre az ügyet. Önálló fellépésnek helye nincs .

Az adózó úgy is dönthet, hogy teljesen átad minden eljárási jogot és kötelezettséget a meghatalmazott adóképviselőnek, aki az adóhatósággal szemben gyakorlatilag önállóan áll szemben. Ilyen esetben a képviselő mintegy védőpajzsszerűen az adózó és az adóhatóság közé ékelődve, megkerülhetetlen szereplőjévé válik az eljárásnak. A megkerülhetetlenséget az okozza, hogy az adóhatóság a képviselet bejelentését követően hivatalosan csak a képviselővel tarthatja a kapcsolatot. Az adózó természetesen, amennyiben fontosnak tartja a közvetlen kapcsolattartást, bármikor kapcsolatba léphet az adóhatósággal, ebben a jogában a képviseletre adott megbízása nem korlátozza.

Meggyőződésem, hogy a jó adóképviselő egyszerre szolgálja az ügyfele érdekeit, és alakít ki szakmai alapokon álló konstruktív kapcsolatot az adóhatósággal.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom