Facebook image
Mentés

Cégek, figyelem! Közeledik a kötelező változásbejelentés határideje

Idén már többször is módosult a gazdasági társaságokról, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény, és ez esetben sem ússzák meg a cégek kötelező módosítás nélkül. A csődjogi, társasági és cégjogi szabályozás március 1-i átfogó módosítása ugyanis adminisztratív kötelezettséget ró a már bejegyzett társaságokra: a társaság képviseletre jogosultjainak és tagjainak születési idejét és adóazonosító számát a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, de legkésőbb 2013. február 1-ig a cégek kötelesek bejelenteni, továbbá nyilatkozniuk kell székhelyük, illetve telephelyük (fióktelepük) használatának jogszerűségéről is. Tapasztalatunk szerint a társaságok egy része azonban még nincs tisztában ebbéli kötelezettségével.

Adóazonosító szám, születési idő bejelentése

Mint arra annak idején is figyelmeztettünk, a vezető tisztségviselők adóazonosító jelének bejegyzése 2009. szeptember 1. óta kötelező, idén január 1-től pedig már a tagok adóazonosító számát is kötelező bejelenteni, bár ez az adat - tekintettel arra, hogy csupán az adóhatóság adóregisztrációs eljárásához szükséges - a cégjegyzékben nem kerül feltüntetésre.

Külföldi tagok esetében az állami adóhatósághoz történt bejelentkezés hiányában az illetőségük szerinti állam hatósága által kiadott adóazonosító számot kell feltüntetni és a kérelemben egyúttal megjelölni az adott állam országkódját is. A július 16-án hatályba lépett módosítás [2] rendezte azt a problémát is, hogy mi a teendő, ha a külföldi személy nem rendelkezik adószámmal a saját államában sem. Ebben az esetben erre a körülményre a kérelem formanyomtatványában szükséges utalni.

Kötelező cégjegyzéki adat lett továbbá a vezető tisztségviselők és a természetes személy tagok születési ideje is, így ezt is szükséges bejelenteni a kérelemben.

Székhely, telephely, fióktelep használatának jogszerűsége

2012. március 1. óta a székhely, telephely, fióktelep használatának jogszerűségét nemcsak a cégalapítás és székhelyváltozással érintett módosítás, hanem valamennyi változásbejegyzés alkalmával tisztázni szükséges. Az erről szóló, legalább teljes bizonyító erejű iratot a cégek szintén 2013. február 1-ig kötelesek benyújtani, hiánya a kérelem azonnali elutasításához vezet.

Ahogy annak idején megjegyeztük, hogy a márciusban hatályba lépett rendelkezést júliusban már módosították [3] is, és a cégek már nem igazolni kötelesek a használat jogszerűségét, jogcímét, csupán a használat jogszerűségéről kötelesek nyilatkozni. Tehát elegendő a cég képviselőjének nyilatkozatát benyújtani, ami egyszerűbben és gyorsabban beszerezhető, mint az ingatlan tulajdonosának, használatra jogosultjának eredetileg megkövetelt igazolása. Mindemellett ez a pontosítás sem mentesíti a jogi képviselőt az ügyvédi törvényben [4] meghatározott azon kötelezettsége alól, hogy a cég székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként megjelölt ingatlan megfelelő voltáról meggyőződjön, hiszen csak így teljesülhet a fiktív székhelyű cégek kiszűrésére irányuló jogalkotói szándék.

Kézbesítési megbízott jelölése

A külföldi vonatkozású cégek esetében lehetőségből ismét kötelezettséggé vált a külföldi személyek számára kézbesítési megbízott jelölése, azzal, hogy ezt a tisztséget csak a cégtől független személy töltheti be. Azaz a cég tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja nem lehet kézbesítési megbízott. Kiemelendő, hogy a kézbesítési megbízott feladata nem bármely irat, hanem kizárólag a hivatalos - a cég működésével összefüggő bírósági, illetve hatósági - iratok átvételére, illetve továbbítására terjed ki.

Illeték- és közzétételi költségtérítéstől mentes bejelentés

Fontos könnyebbség a cégek számára, hogy amennyiben a kérelem kizárólag a székhely, telephely, fióktelep használatának jogszerűségéről szóló nyilatkozat benyújtására (illetve külföldi vonatkozású cégek esetében a külföldi személy kézbesítési megbízottjának bejelentésére),valamint a módosító törvénnyel megállapított további azonosító adatok (születési idő, adóazonosító szám),illetve a vezető tisztségviselők adóazonosító számának bejelentésére irányul, úgy benyújtása illeték- és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehetséges.

Társasági szerződésben feltüntetendő adatok bővülése

Nemcsak a cégtörvény követel meg az eddigieknél több azonosító adatot, hanem a társasági törvény is. A társasági szerződésben ugyanis már nem elegendő a természetes személy tagok nevének és lakóhelyének feltüntetése, hanem március 1-től a tagokat természetes személyazonosító adataikkal kell meghatározni. Természetes személyazonosító adat [5] a polgár családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve. Mindazonáltal a törvényi szerződésminta csupán a születési hellyel és idővel egészült ki és a gyakorlatban is elegendőnek bizonyul a társasági szerződések ezen adatokkal való bővítése

Cégnév megfelelősége

A fenti kötelező adatok 2013. február 1-ig történő bejelentése mellett ugyanezen határidőig a már bejegyzett cégeknek ellenőrizniük szükséges azt is, hogy cégnevük, rövidített cégnevük egyértelműen különbözik-e a közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos és a köznyelvben használt elnevezésétől. Egyúttal meg kell felelniük annak az előírásnak is, hogy cégnevükben az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés csak akkor szerepelhet, ha a cégben az állam közvetlenül vagy szervezetei útján többségi befolyással rendelkezik, vagy a cég tartós állami tulajdoni körbe tartozik.

Törvényességi felügyeleti eljárás

Amennyiben 2013. február 1-ig valamely cég az adat bejelentési, illetve iratbenyújtási kötelezettségének nem tenne eleget, úgy ellene a cégnyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, amely akár a cég - illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselő -  százezer forinttól 10 millió Ft-g terjedő pénzbírsággal sújtásához is vezethet.

Ennek elkerülése érdekében minden társaságnak javasoljuk, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a kötelező változások, adatok törvényi határidőig való akadálymentes bejelentéséhez.

[1] 2011. évi CXCVII. törvény
[2] 2012. évi CIV. törvény
[3] 2012. évi CIV. törvény 7. § a)
[4] 1998. évi XI. törvény 27/E. §
[5] 1996. évi XX. törvény 4. § (4)
    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom