Facebook image

könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített beszámoló a számviteli törvény (a 2000. évi C. tv. a számvitelről) előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell a beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég választható.

Könyvvizsgálói jelentés és a könyvvizsgálói záradék

A vállalkozótól független könyvvizsgáló feladata a beszámoló valódiságának és szabályszerűségének (a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet) felülvizsgálata, a számviteli törvény és a létesítő okirat előírásai betartásának ellenőrzése, és ennek alapján a beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröző vélemény kialakítása, a független könyvvizsgálói jelentés elkészítése. 

A könyvvizsálói jelentést az EP és ET2013/34/EK egységes irányelve, a 2000. évi C. tv. a számvitelről, és a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok Keretelvei alapján szükséges elkészíteni. 

Kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgáló által ellenőrzött éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt terjeszthető a legfőbb szerv (a részvénytársaság közgyűlése, a korlátolt felelősségű társaság taggyűlése) elé.

A könyvvizsgálói jelentés típusai

 1. Tiszta, azaz minősítés nélküli könyvvizsgálói jelentés

• minősítés nélküli vélemény

• minősítés nélküli vélemény figyelemfelhívó megjegyzéssel

2. Minősített könyvvizsgálói jelentés

• korlátozott vélemény

• ellenvélemény 

• véleménynyilvánítás visszautasítása

A könyvvizsgálói jelentés záradékai

• Hitelesítő záradék (tiszta vélemény)

Tiszta véleményt (hitelesítő záradékot) kell adni, ha a könyvvizsgáló megállapítja, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített beszámoló a számviteli előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

• Korlátozott záradék (korlátozó vélemény)

Korlátozott véleményt (záradékot) kell adni akkor, amikor a könyvvizsgáló arra a következtetésre jut, hogy korlátozás nélküli záradék (vélemény) nem adható, de a vezetéssel való egyet nem értés, vagy a hatókör-korlátozás hatása nem annyira lényeges és átfogó, hogy az elutasító záradékot (ellenvéleményt) vagy a záradék megadásának elutasítását (véleménynyilvánítás visszautasítását) követelné meg.

• Elutasító záradék (ellenvélemény)

Elutasító záradékot (ellenvéleményt) kell adni, ha a véleményeltérés annyira lényeges és átfogó hatással van a pénzügyi kimutatásokra, hogy a könyvvizsgáló arra a következtetésre jut, hogy a jelentés korlátozása nem fejezi ki kellőképpen a pénzügyi kimutatások félrevezető vagy hiányos jellegét.

• Záradék megadásának elutasítása

A záradék megadását el kell utasítani (vissza kell utasítani a véleménynyilvánítást),ha olyan lényeges és átfogó a hatókör–korlátozás hatása, hogy a könyvvizsgáló nem tudott elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni, és így nem áll módjában a pénzügyi kimutatásokról véleményt mondani. 

 A könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell

 • a könyvvizsgálói jelentés címét és címzettjét
 • a beszámoló azonosítóit és összeállításánál alkalmazott beszámolási szabályrendszer megjelölését
 • a könyvvizsgálat hatókörének leírását, a könyvvizsgálat során alkalmazott könyvvizsgálati standardrendszer megjelölését
 • a könyvvizsgáló véleményt megfelelően alátámasztó, elvégzett vizsgálatok jellegét, összegfoglaló bemutatását
 • a könyvvizsgáló éves beszámolóhoz, egyszerűsített éves beszámolóhoz, összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz adott, a könyvvizsgálói záradékban vagy a záradék megadásának elutasításában kifejezett véleményét, határozott álláspontját arról, hogy a vállalkozó beszámolója megbízható és valós képet ad-e a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az alkalmazott beszámolási szabályrendszerben foglaltaknak megfelelően, továbbá hogy adott esetben, a vállalkozó beszámolója megfelel-e az egyéb jogszabályoknak
 • a (hitelesítő, korlátozott, elutasító) könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását
 • hivatkozást bármely olyan kérdésre, amelyre a könyvvizsgáló hangsúlyosan fel kívánja hívni a figyelmet anélkül, hogy az a könyvvizsgáló véleményét minősítette volna (figyelemfelhívó megjegyzés)
 • a könyvvizsgáló véleményét arról, hogy az üzleti jelentés összhangban áll-e a beszámolóval, illetve a jogszabályi előírásokkal
 • a könyvvizsgáló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomására jutott-e bármilyen lényeges hibás állítás az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás állítás milyen jellegű
 • a könyvvizsgálói jelentés keltezését;
 • könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló nevét, aláírását, kamarai bejegyzési (nyilvántartási) számát;
 • könyvvizsgáló cég esetén a társaság képviseletére jogosult személy nevét, aláírását, a társaság megnevezését, székhelyét, kamarai nyilvántartási számát is;
 • a könyvvizsgáló nyilatkozatát az olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatos lényeges bizonytalanságokról, amelyek jelentős kétséget támasztanak a vállalkozónak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatosan.

További szakmai kifejezések

Kapcsolódó bejegyzéseink

TERVEZD VELÜNK KARRIERED!

Nézz körül könyvelő és adótanácsadó ajánlataink között és jelentkezz önéletrajz csatolásával!

#RSMKARRIER