Facebook image
Mentés

Miként érdemes vámkezeltetni 2018-ban?

2018. január 1-jével új nemzeti vámtörvény lépett életbe, melynek következményeként 2018-tól vámigazgatási ügyekben kizárólag a vámjogszabályokat lehet alkalmazni, közigazgatási vagy az adóigazgatási háttérszabályt már nem. 2018-tól vámigazgatási ügyben – amennyiben az ügyfél nem kíván személyesen eljárni – vámügyeit és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslati eljárást kizárólag vámjogi képviselője útján intézheti.

Mit jelent a vámjogi képviselet a hatályos szabályozás szerint?

A vámjogszabályok keretét adó Uniós Vámkódex szerint a gazdálkodók vámügyeiknek intézésére vámjogi képviselőt vehetnek igénybe. A képviselő személyét illetően nem lehet bárki vámjogi képviselő, a jogszabály általános feltételt is meghatároz, illetve egyes eljárástípusoknál szűkebb személyi kör került meghatározásra.

A jogalkotó szándéka a vámjogi képviselő alkalmazásával egyértelműen az volt, hogy az eljárások során képviselőként olyan személyek járjanak el, akik rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a vámjogszabályok területén.  

A vámjogi képviseletnek két formája ismert: a közvetlen és a közvetett vámjogi képviselő. Ahogy a fentiekben említettem, minden vámigazgatási ügyben vámjogi képviselő jár el, ezért a feleknek a képviselet során meg kell állapodniuk abban, hogy a kétfajta képviseleti forma közül melyiket fogják alkalmazni, és ennek tényét a hatóság felé is be kell jelenteni.

A két vámjogi képviseleti forma jogi tartalma között jelentős a különbség 

A közvetlen vámjogi képviselő az eljárás során az ügyfele nevében és érdekében jár el. Ez a forma jogi tartalmát illetően megegyezik az adó- és közigazgatási eljárások általános képviseleti formáival. 

A közvetett vámjogi képviselet azonban egyedi képviseleti forma, amely kizárólag a vámeljárásokban alkalmazható. Lényege, hogy a vámjogi képviselő a képviselet ellátása során saját nevében, de ügyfele érdekében jár el. 

Egy export-import folyamat során ez azt jelenti, hogy az importőr és exportőr személye nem változik, ugyanakkor a vámhatóság előtt a képviselő szerez jogokat és őt terhelik a kötelezettségek is. Ezen kötelezettségek között van az import során felmerülő vámteher (importáfa és vám) megfizetése is. A közvetett vámjogi képviselet esetében a vámszolgáltatást nyújtó nem csak a vámszakmai ismereteket igénylő feladatokat veszi át az importőrtől, hanem a teljes vámeljárással együtt járó kockázatokat, köztük a legnagyobbat, a vámteher megfizetésével együtt járó kockázatot is. 

Az utóellenőrzésekre kerül a hangsúly a vámeljárásokban 

A mai modern vámtechnológiában a hangsúly áthelyeződik a vámkezelés időpontjában elvégzett, klasszikus értelemben vett vámellenőrzésről (áru és okmányok ellenőrzése) a vámkezelést követő utóellenőrzéskere. 

Közvetett vámjogi képviselet esetén az utóellenőrzést a vámszolgáltatást nyújtó képviselőnél végzi a hatóság. Amennyiben pótlólagos vámteher kiszabása válik szükségessé, úgy az a képviselő részére történik meg, illetve a befizetési kötelezettség is őt terheli.

A közvetett vámképviselet egyre inkább teret nyer

A két vámjogi képviseleti forma tartami elemeiből látható, hogy eltérő kockázatokkal kell számolni a vámszolgáltatások piacán. A közvetett vámjogi képviselet a legmagasabb szintű kockázattal járó tevékenység a szolgáltató vonatkozásában. Ebből adódóan a közvetett vámjogi képviselet mint szolgáltatás díja magasabb, mint a normál képviseleti formáé.

A vámszolgáltatás piacát vizsgálva azonban az látható, hogy annak ellenére, hogy a közvetett képviselet drágább, fokozatosan emelkedik azon vámkezelések száma, amelyek esetében az importőrök közvetett vámjogi képviseletet vesznek igénybe. Mindez annak köszönhető, hogy a közvetett vámjogi képviseleti forma lehetővé teszi, hogy a vámszolgáltatást nyújtó – mivel saját nevében jár el – alkalmazzon az eljárás során minden olyan engedélyt és kedvezményt, amelyre őt a hatóság feljogosította. 

A közvetett vámjogi képviselet legnagyobb vonzereje, hogy lehetővé teszi azon konstrukció alkalmazását, amelyben a levonásba helyezhető importáfát a vámkezelés során nem kell megfizetni. Ez a megoldás az importőrök számára számottevő előnyt eredményez, ezért készek akár jelentős összeggel többet fizetni ezért a szolgáltatásért, mint a normál képviseleti formáért.

Az elmúlt évek vonatkozó tendenciáit vizsgálva, egyértelműen arra a megállapításra lehet jutni, hogy az importvámkezelések (szabadforgalomba helyezések) jelentős többsége közvetett vámjogi képviseleti formában fog történni. Álláspontom szerint a vámteherfizetéssel járó vámkezelések esetében csak idő kérdése, hogy a normál képviseleti forma mikor fog eltűnni a szolgáltatások piacáról.

Ennek oka teljes mértékben a közvetett vámjogi képviseletben rejlő, kifejezetten gazdálkodói oldalon jelentkező előnyök, mint 

  • az alacsony kockázat az importőrnél,
  • az importáfa kezelésének módja (azt nem kell megfizetni a vámkezeléskor).

Természetesen az importőr oldalán jelentkező pozitív elemek a szolgáltató oldalán éppen ellenkező előjellel szerepelnek, azaz a szolgáltató jóval magasabb kockázatot vállal, és a vámteherfizetési kötelezettség címzettjévé válik. 

A piac törvényszerűségének köszönhetően fokozatosan csökken a közvetett szolgáltatás díja azért, mert a vámszolgáltatók – amennyiben talpon akarnak maradni – kénytelenek a magasabb kockázatú szolgáltatást nyújtani. 

A kialakult helyzet az importőröktől és a vámszolgáltatóktól is fokozott figyelmet igényel

Az importőrnek elemi érdeke, hogy a ma alkalmazható legmodernebb és leggazdaságosabb vámkezelési formát válassza, ami megítélésem szerint a közvetett vámjogi képviselettel érhető el. A szolgáltató elemi érdeke pedig az, hogy a magas kockázattal járó szolgáltatás nyújtásának olyan környezetet alakítson ki, amely az importőrrel létesített kapcsolatukban garanciát jelent.

Az importáru vámkezelése akkor versenyképes, ha a levonható importáfát nem kell befizetni, a vámkezeléssel járó adminisztráció ideje a minimumra csökken, valamint a vámkezelés a gazdálkodó vagy a szolgáltató által megválasztott helyen (telephelyen),vámhatósági jelenlét nélkül történik.

A mai modern vámjogi megoldásokkal, a közvetett vámjogi képviselet keretében ez könnyen megvalósítható. 

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

    Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

    Feliratkozom