Mentés

Bérváltozás? – A munkaszerződés módosításának esetei

A felek számára nem mindig egyértelmű, mikor lehet szükség a munkaszerződés módosítására, és milyen formában lehet ezt megtenni. A nemrég közzétett jövő évi minimálbér- és garantáltbérminimum-változások kapcsán érdemes áttekinteni a munkaszerződés módosításra vonatkozó szabályokat.

A munkaszerződésnek a munkabért tartalmaznia kell

A munkaszerződés elengedhetetlen tartalmi elemei: a munkakör és a munkabér, ezekről mindenképpen meg kell állapodniuk a feleknek ahhoz, hogy a munkaviszony létrejöjjön. A Munka Törvénykönyve azt is előírja, hogy a munkavégzés helyét is meg kell határozni a munkaszerződésben, azonban ennek hiánya esetén is létrejön a munkaviszony. Szerződéses rendelkezés hiányában munkahelynek azt a helyet kell tekinteni, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi. A munkaszerződést írásba kell foglalni, az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló – a munkába lépést követő 30 napon belül – hivatkozhat.

Munkabér-módosulás

A munkabérrel kapcsolatos szerződésmódosítások leggyakoribb oka a fizetésemelés. A gyakorlatban ugyan nem általános, hogy a munkabér-emeléseket is folyamatosan munkaszerződés-módosításban rögzítsék, inkább csak tájékoztatókat kap róla a munkavállaló, ám jogviták előzhetők meg a béremeléseknek megfelelő szerződésmódosítással. A minimálbér és a garantált bérminimum összegének évenkénti emelése többszázezer munkavállalót érint. A minimálbér és a garantált bérminimum megemelt, 2017-ben irányadó összegét jogszabály írja elő, ezért akiknek a munkabére 2016-ban nem érte el ezt az összeget, azoknak 2017. január 1-jétől munkaszerződés módosítás nélkül is – a jogszabály erejénél fogva automatikusan – ez az új magasabb összeg lesz az irányadó munkabére. Természetesen a béremelés ebben az esetben is szerződésmódosításba foglalható. 

A munkabérrel kapcsolatos szerződésmódosításnak nem csak béremelés lehet az oka, további lehetséges ok lehet, hogy az alapbér típusa módosul, például amikor a teljesítménybérről időbéres díjazásra térne át a munkáltató, vagy amikor heti bérről havi bérre térnek át a felek.

Munkaszerződés módosítása

Ahogy a munkaszerződés létesítése, úgy annak módosítása is csak közös megegyezéssel történhet, tehát egyoldalúan sem a munkáltató sem a munkavállaló nem módosíthatja a munkaszerződés tartalmát. Természetesen annak nincs akadálya, hogy a felek bármelyike kezdeményezze a módosítást és ajánlatot tegyen a másik félnek a szerződés módosítására. A módosítási ajánlat el nem fogadása nem szolgálhat felmondási indokként, elfogadott módosítás hiányában a munkaszerződés változatlan tartalommal marad fenn. 

A Munka Törvénykönyve egyes helyzetekre viszont kifejezetten előírja a munkáltató számára a munkaszerződés módosításának kezdeményezését, vagy éppen kötelezővé teszi, hogy a munkavállaló módosítás iránti kérelmét elfogadja.

a. A munkáltató a szülési szabadságról, gyermek gondozása, hozzátartozó tartós, személyes ápolása, vagy tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállalónak köteles ajánlatot tenni a munkabér módosítására. Ennek során a munkavállalóval azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részére időközben adott átlagos éves béremelés mértékét – ilyen munkavállalók hiányában a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves béremelés mértékét - kell alapul venni. Ez összhangba hozza a méltányolható okból távol maradt munkavállaló munkabérét a többi munkavállaló megváltozott bérével. Ha ezen idő alatt a bérek csökkentek, akkor is kötelező a módosításra ajánlatot tenni, a munkavállaló azonban nem köteles azt elfogadni:

b. Mivel a munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amire egészségileg alkalmas, ezért a várandós és kisgyermekes munkavállalók védelmét biztosítja az a szabály, mely szerint a munkavállaló számára egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig - munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján - a munkakörében nem foglalkoztatható. A munkavégzés alól fel kell menteni, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges. A munkavállaló a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre jogosult, amely a munkaszerződés szerinti alapbérénél kevesebb nem lehet. Ha a munkavégzés alól fel kell menteni, akkor a felmentés idejére az alapbére illeti meg, kivéve, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül utasítja el.

c. A kisgyermekes munkavállaló a gyermeke 3 éves koráig (illetve 3 vagy több gyermeket nevel, akkor a gyermek 5 éves koráig) bármikor kérheti a munkáltatótól, hogy a napi 8 órás munkaszerződését napi 4 órás részmunkaidős szerződésre módosítsa. Ezt a kérést a munkáltató nem utasíthatja el, ennek köteles eleget tenni, feltéve, hogy a munkavállaló gyermeke még nincs 3 (ill. 5) éves, és hogy a kérés 4 órás részmunkaidőre irányul. Amennyiben a munkavállaló az eddigi 8 óra helyett pl. 6 órás részmunkaidőben szeretne dolgozni, ennek a kérésnek a munkáltató nem köteles eleget tenni, ezt a munkáltató szabadon elutasíthatja, vagy elfogadhatja. Ennek a kérésnek nem kizáró oka, ha a másik szülő is élt ezzel a kéréssel. A munkavállaló munkaszerződés módosítására irányuló ajánlatára a munkáltató tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

A jogszabály csak a fenti módosítási eseteket nevesíti, de gyakorlatban van még jó néhány olyan eset, ami gyakran indokolja a munkaszerződés módosítását.

Munkakör átmeneti módosítása

A munkakör átmeneti módosítása lehetséges a munkáltató egyoldalú utasításával is, ebben az esetben azonban az ilyen megváltozott munkakörben való foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg az évi 44 beosztás szerinti munkanapot vagy az évi 352 órát. A munkavállaló ilyen esetben a ténylegesen ellátott munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre jogosult. Ezt meghaladó időtartamban, tartósan más munkakörben kizárólag munkaszerződés módosítással foglalkoztatható a munkavállaló.

A munkakör megváltozásának oka lehet a munkavállaló előléptetése, cégen belül meghirdetett másik munkakör sikeres megpályázása, de előfordulhat, hogy a munkáltató átszervezés miatt felmondás helyett kínál alacsonyabb pozíciót a munkavállalónak, munkája megtartása érdekében. Amennyiben a munkavállaló a cég egy másik üzletágára, vagy másik részlegére kerül, de ott azonos munkaköri feladatokat lát el, akkor még abban az esetben sincs szükség a munkaszerződés módosítására, ha ez egyébként kisebb, de nem lényegi változásokkal jár az elvégzendő feladatok terén. Amennyiben a munkavállaló munkaköri feladatai bővülnek vagy csökkennek, ez csak abban az esetben jár munkaszerződés módosítással, ha ezzel az ellátandó munkakör jellege is tartósan megváltozik. Amennyiben a munkakör nem, csak annak elnevezése változik, nem szükséges a módosítás.

Munkaviszony időtartama

Munkaszerződés módosítás szükséges abban az esetben is, a munkavállalót részmunkaidős tevékenységből teljes munkaidőbe - vagy fordítva - kívánják továbbfoglalkoztatni, illetve amennyiben egy határozott idejű munkaszerződést kívánnak a felek határozatlan idejű szerződéssé átalakítani. A határozatlan idejű munkaszerződés határozott idejűvé módosítása csak akkor érvényes, ha fennáll bármilyen jogos munkáltatói érdek, ami a módosítást indokolja, és ha a szerződésmódosítás nem irányult a munkavállaló jogos érdekének csorbítására.

Munkahely módosítása

Munkavégzés helye a hatályos Mt. alapján akár konkrét címmel, de akár már egészen tág földrajzi keretek megadásával is meghatározható. A munkavégzés helye tehát akár úgy is meghatározható a munkaszerződésben, hogy egy – vagy akár több – konkrét címet jelölnek meg a felek, de az is megfelelö, hogy „a munkáltató mindenkori budapesti székhelye” vagy akár „Magyarország”. Amennyiben a munkáltató át kívánja helyezni a munkavállalót egy másik munkavégzési helyre, vagy ha a munkáltatónak megváltozik a székhelye és emiatt a munkavállalók munkavégzési helye, az dönti el a munkaszerződés módosítás szükségességét, hogy hogyan tartalmazza a munkaszerződés a munkavégzés helyét. Itt is ökölszabályként érvényesül, hogy a tényleges változás nem okozhat a munkavállaló körülményeire tekintettel aránytalan sérelmet, ezt még akkor is figyelembe kell venni, ha a munkaszerződés szerint a munkavégzés helye a „Föld”.

Szintén munkaszerződésben rögzítendők az olyan esetek is, amikor a felek a Munka Törvénykönyvében rögzített általános feltételektől kívánnak eltérni, például a szabadság kiadásának szabályaitól térnek el, vagy ha a kötött munkaidő-beosztást kötetlenre módosítják.

Összegezve tehát számtalan oka lehet a munkaszerződés módosításának, hiszen egy tartós jogviszonyban az évek során többször is változnak a körülmények. Érdemes és gyakran kötelező is ezeket a változásokat írásban, szerződésmódosítás formájában rögzíteni, mert így elkerülhetők az esetleges jogviták a szerződés tartamát illetően.

    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Értesüljön az adóváltozásokról

    hírlevelünkből!

    Feliratkozom
    Honlapunk működése során sütiket használunk annak érdekében, hogy az egyes funkciók az oldal látogatóinak számára is kényelmesebben elérhetőek legyenek, illetve honlapunk használatáról statisztikai adatokat kaphassunk. A honlapunk használatára vonatkozó statisztikai adatokat a Google Analytics szolgáltatása biztosítja számunkra. A statisztikai adatok nem alkalmasak arra, hogy az oldal látogatóit beazonosítsuk, róluk bármilyen személyes adatot rögzítsünk. A felhasználói szokásokról kapott kép sem az egyénre, hanem az oldalra látogatók összességére vonatkozóan tartalmaz információkat. A hozzájárulás mérlegelése során kérjük, vegye figyelembe, hogy a sütik az alkalmazásával jobban átláthatjuk, hogy mi érdekli a holnapunkra látogatókat és ennek köszönhetően olyan anyagokat tudunk feltölteni, amelyek várhatóan nagyobb érdeklődésre tartanak számot. A sütik engedélyezése esetén a Google a felkeresett honlapok alapján olyan hirdetéseket jeleníthet meg, amely számot tarthat az Ön érdeklődésére. A sütikkel átadott információk ebben az estben sem tartalmaznak semmilyen személyes adatot. A sütik alkalmazásával kapcsolatban az Ön által használt böngésző Súgó menüje további információkat tartalmaz. Adatvédelmi tájékoztatónkat itt tudja elolvasni. Tovább