Mentés

Az Áfa-törvény várható változásairól röviden

Május 3-án benyújtásra került az Országgyűléshez a T/10537 számú törvényjavaslat, amely mind az idei évtől, mind 2017-től, illetve 2018-tól tervezett áfához kapcsolódó változásokat tartalmaz.
Függetlenül attól, hogy az említett normaszöveg még csak tervezet, mindenképpen érdemes azt már most röviden áttekinteni, hiszen az áfa változások irányát az már mindenképpen mutatja.

Áfa mérték változás

A javaslat több területet is érintő áfa mérték változást irányoz elő.

 1. Alapvető élelmiszerek

  A javaslat alapján, az alapvető élelmiszerek közül, a baromfihús (frissen, hűtve vagy fagyasztva) és a madártojás értékesítése, a jelenlegi 27 százalékról 5 százalékra, míg a friss tej (az anyatej, az UHT és az ESL tej kivételével) értékesítése, a jelenlegi 18 százalékról 5 százalékra csökken. Az egyéb tejtermékek továbbra is a 18 százalékos áfakulcs alatt maradnak. Az új áfakulcsokat a javaslat szerint azokra az értékesítésekre kell először alkalmazni, amelyek 2017. január 1-jén teljesülnek.
 2. Internet-hozzáférési szolgáltatás

  A javaslat szerint szintén kedvezményes áfakulcs alá kerülhet az internet-hozzáférési szolgáltatás. Azt, hogy mit kell internet-hozzáférési szolgáltatáson érteni a törvényjavaslat egy utaló szabály révén határozza meg, azaz egy Uniós jogszabály vonatkozó definícióját tekinti irányadónak. Ez alapján internet-hozzáférési szolgáltatás: az a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás, amely internetcsatlakozást és ezáltal az internet lényegében valamennyi végpontjával összekapcsolási lehetőséget biztosít, tekintet nélkül az alkalmazott hálózati technológiára és a használt végberendezésre.Az internet-hozzáférési szolgáltatás kedvezményes áfakulcs alá sorolásával kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy a vonatkozó közösségi jogszabály, azaz az Áfa direktíva (112/2006/EK irányelv) nem ad felhatalmazást az ilyen szolgáltatások esetében az általános (Magyarország esetében 27 százalékos) áfa mértéktől való eltérésre. A törvényjavaslat ugyanakkor a közösségi jogszabállyal való esetleges konfliktus kérdésével nem foglalkozik.A törvényjavaslat az internet-hozzáférési szolgáltatásra alkalmazandó kedvezményes áfakulcs bevezetésével kapcsolatosan részletes átmenti szabályokat is tartalmaz. Ez alapján, amennyiben a javaslat elfogadásra kerül, úgy a 18 százalékos áfa mértéket először, a 2017-ben teljesülő szolgáltatások esetében kell alkalmazni. Amennyiben a szolgáltatás nyújtója és ügyfele ún. időszakos elszámolásban  (Áfa tv. 58. §) állapodnak meg (az ilyen típusú szolgáltatásoknál ez a jellemző ),úgy a kedvezményes áfa kulcsot arra a 2017-ben kezdődő elszámolási időszakra kell először alkalmazni, amely tekintetében a fizetés esedékessége, valamint az erről szóló számla/nyugta kibocsátásának időpontja is 2017-re esik.
 3. Vendéglátóipar

  Két lépéses áfa kulcs csökkentést tervez bevezetni a javaslat az étkezőhely vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra. 2017. január 1-től első lépésként ezek a tranzakciók 18% áfa mértékkel, míg 2018. január 1-től, 5 százalékos áfa kulccsal fognak adózni a javaslat szerint.

Új ingatlan fogalma

Az építésügyi szabályok változására tekintettel, a törvényjavaslat kiegészíti az új ingatlan meghatározását. A kiegészítés az építési hatósági engedély-köteles és építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött építési szolgáltatások mellett utal az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységre is, követve a vonatkozó építésügyi szabályokban megjelenő új kategóriát. Egyszerű bejelentés esetén, az ingatlan használatbavételét nem kíséri hatósági aktus. Ilyen esetben a javaslat szerint az új ingatlannak minősülés szempontjából döntő 2 év elteltét a felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kiállításától kell számítani.
Az új ingatlan meghatározására vonatkozó kiegészítést, a törvényjavaslat minden releváns helyen megteszi. Ennek megfelelően módosulnak a sorozatjellegű ingatlanértékesítésre, az adómentes ingatlanértékesítésre, illetve az alanyi adómentesség értékhatárának számítására vonatkozó szabályok is.

Fordított adózás

A javaslat kibővíti azoknak a hulladékoknak a körét, melyek értékesítésére fordított adózást kell alkalmazni, azaz az áfát a terméket beszerző adóalany fizeti. A vonatkozó lista (Áfa tv. 6/B. számú melléklete) a krómhulladékkal és törmelékével, valamint a vanádiumhulladékkal és törmelékével egészül ki.
A részletes átmeneti rendelkezés alapján, a fordított adózást az említett hulladékok értékesítésére akkor kell alkalmazni, ha mind az ügylet teljesítési időpontja, mind a fizetendő adó megállapítási kötelezettség (Áfa tv. 60. § (1)-(3) bekezdés) 2017-re esik.

Amennyiben ilyen hulladékértékesítés kapcsán előlegfizetés történik 2016-ban, úgy az előlegfizetés kapcsán 2016-ban keletkezett adófizetési kötelezettséget az egyenes adózás szabályai szerint az eladónak kell teljesíteni. A maradék összeg vonatkozásában már a fordított adózás lesz alkalmazandó, amennyiben maga az ügylet 2017-ben teljesül és a fizetendő adót is 2017-ben kell megállapítani.

A fordított adózáshoz kapcsolódó további módosítás, hogy a fordított adózás alá tartozó, ingatlanhoz kapcsolódó építési szerelési és egyéb szerelési szolgáltatások meghatározásába (Áfa tv. 142. § (1) b)),az új ingatlan fogalom kiegészítéséhez hasonlóan, bekerül az egyszerűsített bejelentés fogalma is. Ennek megfelelően a fordított adózás az egyszerűsített bejelentéshez kötött építési szolgáltatásokra is vonatkozik (az egyéb feltételek teljesülése esetén).
Ez utóbbi rendelkezés az elfogadott törvényjavaslat kihirdetését követő 31. napjától lesz hatályos.

Számla kötelező adattartalma

Sokakat érintő módosítást tartalmaz a törvényjavaslat, a számla kötelező adattartalma tekintetében. A módosítás alapján a belföldi adóalany vevő adószámának rajta kell lennie a számlán, amennyiben a számlában legalább 100 000 Ft áfa kerül feltüntetésre. Ez az összeg eddig 1 millió Ft volt, így a változtatás valóban sokakat érint, annak hatására jelentősen meg fog nőni azon számlák száma ahol kötelező tartalmi elem lesz a vevő adószáma.
Az új előírás a törvényjavaslat elfogadása esetén, 2017. január 1-jén lép hatályba.

Amennyiben az 1 millió forintnál kevesebb áfát tartalmazó számla 2016-ban kerül kiállításra, de 2017-es teljesítési időpontot tartalmaz, úgy a vevő adószámának hiánya nem lehet akadálya az adólevonási jog gyakorlásának, a törvényjavaslat szerint.

Külföldi adóalanyok adóvisszatérítése

A külföldi adóalanyok áfa visszatérítési szabályait, a módosító törvény alapján, már Norvégiában letelepedett adóalanyokra is alkalmazni kell, tekintve, hogy az erre vonatkozó kétoldalú nemzetközi szerződés, ratifikálásra került. A javaslat rögzíti, hogy a Norvégiában letelepedett adóalanyok legkorábban a 2014-ben Magyarországon beszerzett termékek/igénybevett szolgáltatások kapcsán kérhetnek áfa visszatérítést a NAV-tól. A 2014-re vonatkozó kérelmeket, legkésőbb 2016. szeptember 30-ig terjeszthetik elő. (Minden további kérelem előterjesztésére, a tárgyévet követő év szeptember 30-ig van lehetőség.)

A Norvégiában letelepedett adóalanyokat érintő rendelkezés az elfogadott törvényjavaslat kihirdetését követő napon hatályba lép, így jó esély van rá, hogy a 2014-re vonatkozó kérelmek még időben benyújtásra kerülhetnek.

Egyéb módosítások

 1. 2016. január 1. óta 5 százalékos kedvezményes adómérték alá tartoznak az új lakóingatlan értékesítések, meghatározott alapterületig. A javaslat ehhez kapcsolódóan egyértelműsíti a hasznos alapterület fogalmát. Az új rendelkezés alapján, hasznos alapterületen, az elfogadott törvényjavaslat kihirdetését követő naptól, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendeletben ekként meghatározott alapterületet kell érteni, annak 2016. január 1-jén hatályos állapota szerint.
 2. A törvényjavaslat bővíti az adópolitikáért felelős miniszter felhatalmazását, a számlázási funkcióval rendelkező programokkal szemben támasztott részletkövetelmények megállapítására vonatkozóan, az ezen programokkal kiállított számlák adatainak állami adóhatóság felé történő adatszolgáltatásának szabályainak megállapításával. Ez a módosítás szintén az elfogadott törvényjavaslat kihirdetését követő naptól lesz hatályosA fenti összefoglalóból láthatjuk, hogy a törvényjavaslat tervezett változtatásai, jelentős hatással lesznek mind az áfa alanyok mind a fogyasztók életére. A változó szabályok, kivétel nélkül minden esetben értelmezési kérdéseket is felvetnek, így biztosak lehetünk benne, hogy ebben az esetben sem lesz ez máshogy. Tekintve, hogy a fenti szabályok jelenleg még nem kerültek elfogadásra, a bővebb elemzés még korai lenne. Annyi azonban már most látszik, hogy a gazdálkodóknak nagyon oda kell majd figyelniük, hogy helyesen járjanak el, az új szabályok alkalmazásakor.

  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó- és munkajogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom