Facebook image
Mentés

Családokat érintő TB ellátások

A gazdasági intézkedéscsomag részeként megszületett kormányrendelet a gyed, gyes, gyet ellátásban részesülő családok jogosultsági idejét 2020. március 11-től a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbította. De ne szaladjunk ennyire előre, legyünk tisztában a felsorolt TB ellátások jogszabályi követelményeivel.

Kik jogosultak a gyermekgondozási díj (gyed) ellátásra?

A GYED, azaz a gyermekgondozási díj jogosultsági szereplőit tekintve 4 csoportra osztható:

 • Általános szabályok szerinti GYED jogosultak köre
 • Hallgatói jogviszony alapján, más néven diplomás GYED
 • Nevelőszülői GYED
 • Nagyszülői GYED

1.       Általános szabályok szerint gyed-re jogosultak köre, feltételek

Az általános szabályok szerint az a szülő jogosult gyed-re, aki a gyermek születését megelőző két éven belül rendelkezett 365 nap társadalombiztosítási biztosított idővel. A meghatározott biztosítási időnek nem kell egybefüggőnek lennie! Az ellátás folyósítási időszaka a csed lejártát követően vagy a gyermek születését követő 169. naptól indítható és a gyermek 2 éves koráig (ikrek esetében 3 éves korig) jár. A gyed-alapnál ugyanúgy, mint a csed esetében a fennálló biztosítási jogviszonyban az állami adóhatósághoz bevallott, pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képző jövedelmet veszik alapul. Tehát, mindig bruttó összeggel számolunk!

Eltérés az ellátás kifizetésében, hogy míg a CSED-nél csak 15 százalék szja került levonásra, addig a gyed-et már további 10 százalék nyugdíjjárulék is terheli! További különbség, hogy a gyed-nek van felső határa, ami 2020-ban havi bruttó 225.400 forint (a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70 százaléka),ez azt jelenti, hogy a jogosult akkor sem kaphat nagyobb összeget, ha a napi alapja meghaladná a gyed maximumot. A folyósító szerv a kifizetett összeget minden év januárjában felülvizsgálja és a tárgyévben esedékes kifizetés összegét az aktuális gyed maximumhoz igazítja!

2.       Diplomás gyed-re jogosultak köre, feltételek

Diplomás gyed-ről akkor beszélünk, hogy ha az igénylő az általános szabályok szerinti gyermekgondozási díjra nem jogosult (pl.: mert nincs jogviszonya),de a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik vagy a tanulmányi időszakát követő 1 éven belül szül. További feltétel, hogy ez érintettnek magyar állampolgárnak, vagy másik EGT tagállam állampolgárnak kell lennie és rendelkeznie kell magyarországi bejelentett lakóhellyel.

A diplomás gyed a gyermek születésének a napjától egészen a gyermek 2 éves koráig jár! Havi összege fennálló biztosítási jogviszony hiányában a minimálbér 70 százaléka (2020-ban 112.700 forint) vagy ha az igénylő mesterképzésen vagy doktori képzésben vesz részt, akkor az érvényes garantált bérminimum 70 százaléka (2020-ban: 147.420 forint) lesz az ellátás összege.

3.       Nevelőszülői gyed-re jogosultak köre, feltételek

A 2020. január elsejétől életbe lépett jogszabályváltozás keretében már a nevelőszülő is igényelhet gyermekgondozási díjat. A gyermek nevelésbe vételét megelőzően kell rendelkeznie az igénylőnek a gyed-hez szükséges 365 napnyi biztosított idővel. Az ellátás időtartama legkorábban a gyermek nevelésbe vételének napjával kezdődhet és a gyed ebben az esetben is a gyermek 2 éves koráig folyósítható. Lényeges szempont, hogy a gyermek születését követően 168 napig a nevelőszülő nem végezhet keresőtevékenységet. A folyósítható összeg szintén a tárgyévben érvényes minimálbérhez igazodik, de itt már csak a minimálbér 55 százaléka, ez a gyed alapja, amelynek a naptári napi alap 70 százaléka (2020-ban 61.985 forint)  jár a nevelőszülőnek.

4.       Nagyszülői gyed-re jogosultak köre, feltételei

A nagyszülői GYED is egy új elem az ellátást igényelhetők körében. Az igénylés szempontjából elsődleges alapkövetelmény nem változott, a születést megelőzően kell a nagyszülőnek rendelkeznie két éven belül 365 nappal! Viszont lényeges eltérés az általános szabályok szerinti gyermekgondozási díjjal szemben, hogy:

 • A gyermek mindkét szülőjének (kivétel egyedülállók esetén) a GYED folyósítási ideje alatt biztosítottként keresőtevékenységet kell folytatniuk.
 • Továbbá a gyermeket bölcsődében vagy napközbeni ellátást biztosító intézményben elhelyezni nem szabad,
 • és gyermekgondozást segítő ellátásban nem részesülhetnek.

A nagyszülői gyermekgondozási díj időszaka megegyezik az általános szabályok szerintivel. Az ellátás alapjának a kiszámításánál is az általános jogszabályok vannak érvényben. De ne tévesszen meg minket, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott nem minősül biztosítottnak, ezáltal gyed-re sem lehet jogosult!

Fellélegezhetnek azonban a kifizetőhelyek, ugyanis nagyszülői gyed-et kifizetőhely nem állapíthat meg, ez kizárólag csak az egészségbiztosító hatáskörébe tartozik!

Szintén nem a kifizetőhelynek kell elszámolnia olyan gyermekgondozási díj igényt (általános szabályok szerinti, nevelőszülői),ahol a biztosított egyszerre több fennálló jogviszonnyal rendelkezik és mindegyikben megigényli az ellátást. Ilyen esetben is az illetékes egészségbiztosítási szerv fog eljárni!

Kérdése van?  Keresse tanácsadóinkat!

2020 januárjától él az örökbefogadói díj

Bár az örökbefogadói díj a korábbi gyed-et érintő felsorolásban nem kerül említésre, egy olyan új 2020. január 1-től életbe lépett elem, amely mellett nem mehetünk el szó nélkül. A jogszabály alapján örökbefogadói díjra jogosult az a biztosított, aki örökbefogadási szándékkal második életévét betöltött, vagy ikergyermekek esetén harmadik életévüket betöltött gyermekeket nevelésbe vett. Tehát, ha a nevelésbe vételkor a gyermek még nincs 2 (ikergyermekek esetén 3) éves, akkor az igénylő örökbefogadói díjra nem válhat jogosulttá! Továbbá akkor sem szerezhet jogosultságot, ha egy későbbi időponttól kérné az elbírálást, mert időközben a gyermek betöltötte a második (illetve ikreknél a harmadik) életévét!

A szokásos 365 nap biztosítási idő megszerzését a nevelésbe vételt megelőző két éven belül kell keresni az igénylőnél. További feltétel, hogy az örökbefogadó a nevelésbevételt megelőzően nem nevelte a gyermeket legalább egy éve folyamatosan a saját háztartásában (Ebtv. 42/H. §). Az örökbefogadói díj a nevelésbe vételtől számított 168. napig jár. Az ellátás alapjának a kiszámítása a gyermekgondozási díjhoz hasonló és itt is van egy felső határ, amely a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70 százalékával megegyező összeg! Az örökbefogadói díjból csak 15 százalék SZJA kerül levonásra, más nem. 

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

Az ellátás szempontjából a gyermekgondozást segítő ellátást (gyes-t) megigényelheti a szülő, a gyám, az örökbefogadó szülő és a nagyszülő is. Viszont nagyszülői gyes esetén csak akkor folyósítható az ellátás, ha a gyermek már betöltötte az 1 éves kort és a szülők írásban nyilatkoztak a gyes lemondásáról.

A folyósítási időszak a gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végig, tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetében pedig a 10. életévének betöltéséig jár.

Nem jár gyermekgondozást segítő ellátás, ha

 • a gyermeket fél éves kora előtt napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el,
 • az igénylő a gyermek fél éves kora előtt keresőtevékenységet folytat,
 • az igénylő előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti.

A gyes ellátás fix havi összegű, azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (2020-ban 28.500 forint),ikergyermekek esetén 200 százalékával (3 gyermek esetén 300 százalékával). Az így megállapított összegből még 10 százalék nyugdíjjárulék kerül levonásra.

Gyermeknevelési támogatás (GYET)

Azon szülő, gyám jogosult gyermeknevelési támogatásra, ahol három vagy több kiskorú gyermek van a családban. Feltétel, hogy az ellátás a legfiatalabb gyermek 3 éves korától 8 éves koráig jár, de figyelni kell rá, hogy ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét és így a gyermekek száma háromnál kevesebb lesz, akkor is megszűnik a támogatás.

A gyermeknevelési támogatás szintén fix havi összegű és ugyanúgy, mint a gyes esetén, itt is az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével számolnak és az ellátásból nyugdíjjárulék kerül levonásra.

A kihirdetett kormányrendelet értelmében a GYED, GYES, GYET ellátások esetében a folyósítási időszakok kitolódnak a veszélyhelyzet fennállásáig, azok esetében, ahol a feltételek 2020. március 11-én vagy azt követően járnának le. Az érintettek esetében nem kell külön kérelmet benyújtani a hosszabbításhoz, az ugyanis hivatalból kerül megállapításra. Azonban a jogosultság meghosszabbítása esetén ugyanazon gyermekre tekintettel gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, valamint gyermeknevelési támogatás egyszerre nem állapítható meg, vagyis egy gyermek jogán csak egy ellátásra lehetünk jogosultak.

Ne feledjük el, hogy a folyósítások szempontjából a gyed, gyes, gyet, csed, örökbefogadói díj, családi pótlékra jogosultaknak kötelességünk is van. Az ellátásokat érintő változások bejelentése nagyon fontos, ezek elmulasztása, késedelme az ebből eredő jogalap nélküli kifizetés összegének visszafizetését vonja maga után!

Háttérszabályok:
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
217/1997 (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról,
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról.
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet
59/2020. (III. 23.)
  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Érdeklik az adó, számviteli és jogi változások?

  Iratkozzon fel hírlevelünkre, és legyen mindig naprakész!

  Feliratkozom