Mentés

Reklámadót érintő 2015. évi adótörvény változások

Reklámközzététel alatt továbbra is a Reklám törvény szerinti közzétételt kell érteni, de a törvény kifejezetten hangsúlyozza, hogy nincs jelentősége annak, hogy a reklám közzétételére irányuló szerződés meghatározza-e a reklám megjelenésének helyét, idejét vagy módját.

Ez a rendelkezés az interneten megjelenített reklámok esetében teszi egyértelművé, hogy akkor is megvalósulhat az adóköteles reklám közzététel, ha a szerződés kifejezetten nem rendelkezik a reklám megjelenési helyéről.

A reklám közzétevője, mint adóalany

A törvény kifejezetten megerősíti azt a már eddig is alkalmazott értelmezést, hogy a reklám közzétevője illetőségétől függetlenül adóalanynak minősülhet.

A reklám megrendelője, mint adóalany

Az eddigi szabályozás szerint az adóköteles reklám megrendelője adóalanynak minősült akkor, ha nem rendelkezett a közzétevő törvényben előírt nyilatkozatával.

Az új szabályozás szerint a megrendelő nemcsak akkor mentesül az adókötelezettség alól, ha rendelkezik az előírt és a formai, tartalmi szempontoknak mindenben megfelelő nyilatkozattal, hanem akkor is, ha igazoltan kérte a reklám közzétevőjétől a nyilatkozat kiadását, de azt a számla kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nem kapta meg és a közzétevő személyét, a közzététel ellenértékét az állami adóhatósághoz bejelentette.

Mentesül a megrendelő akkor is, ha a reklám közzétevője a reklám-közzététel megrendelésének időpontjában szerepel a NAV honlapján közzétett nyilvántartásban. Ilyen esetben ugyanis a reklám közzétevőjének sincsen nyilatkozattételi kötelezettsége.

Az új szabályozással összhangban módosul a társasági adó (tao) törvény is. Fontos változás, hogy a reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költség csak akkor nem minősül nem a vállalkozási tevékenység érdekében elszámolt költségnek, ha az ellenérték vagy a közzététel szokásos piaci értéke az adóévben a 30 millió Ft-ot meghaladja és az adóalany nem rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával, vagy nem igazolja, hogy ő vagy a reklám közzétételének megrendelője kérte a nyilatkozat kiadását a reklám közzétevőjétől, illetve, ha a reklámadó alanya a közzététel időpontjában nem szerepelt az adóhatósági nyilvántartásban.

Adóhatósági nyilvántartás

Új rendelkezés, hogy a reklám közzétevője kérheti az adóhatósági nyilvántartásba vételét, ha az adó-, adóelőleg-bevallási és adó-, adóelőleg-fizetési kötelezettségét határidőben teljesítette, vagy nyilatkozik a NAV-nak arról, hogy az adóévben adófizetési kötelezettség nem terheli. Az adóhatóság a nyilatkozat megalapozottságát ellenőrzéssel vizsgálhatja. A törvényben meghatározott esetekben (pl. erre irányuló kérelem, megszűnés, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozás esetén) az adóhatóság törli az adóalanyt a nyilvántartásból.

Adómentes reklámközzététel

Új rendelkezés, hogy nem adóköteles a reklám közzététele, ha azt országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség vagy sportszövetség tagszervezeteként működő sportszervezet, sportiskola vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány feladatai ellátásával összefüggésben végzi.

Változó adókulcs

Az adósávok és adókulcsok egy kivétellel változatlanok maradnak, így pl. az adó mértéke 0,5 milliárd Ft adóalapig továbbra is 0 százalék. A legfelső adókulcs azonban, amely az adóalap 20 milliárd Ft-ot meghaladó része után alkalmazandó, az eddigi 40 százalékról 50 százalékra emelkedik.

Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó speciális szabályok

Változatlan szabály, hogy a kapcsolt vállalkozások adóját úgy kell megállapítani, hogy az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló adóalanyok adóalapját össze kell adni, és a kiszámított adóösszeget az egyes adóalanyok között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az egyes adóalanyok adóalapja az összes adóalapban képvisel. Mindezt az új szabályozás pontosítja azzal, hogy amennyiben a kapcsolt vállalkozási viszony nem áll fenn az egész adóévben, akkor az adóalap összeszámítása során csak a kapcsoltsági viszony fennállásának időtartamára jutó – napi időarányosítással számított – adóalapot kell figyelembe venni.

Eltérő üzleti éves adóalanyok

Külön rendelkezést fogalmaz meg a törvény azokra az adóalanyokra nézve, amelyek 2014. augusztus 15. előtt jöttek létre úgy, hogy a naptári évtől eltérő üzleti évet választottak. Erre az esetre a törvény meghatároz egy átmeneti adóévet, amely alatt a 2014-ben kezdődő üzleti évnek a 2015. január 1-jétől az üzleti év utolsó napjáig tartó időszakát kell érteni. Ezen átmeneti adóévben az adó összegét az átmeneti adóévben elért adóalap alapulvételével kell kiszámítani. Az átmeneti adóév adóelőlegét pedig a 2014. évi tevékenységből származó nettó árbevétel, illetve saját célú reklámközzététellel összefüggő közvetlen költség alapján kell meghatározni.

Az adóalany az átmenti adóév adóelőlegét 2015. január 15-ig köteles megállapítani és bevallani, és két egyenlő részletben, 2015. január 15-ig, illetve az átmeneti adóév utolsó napjáig köteles megfizetni.

Hatálybalépés

A fent bemutatott változások 2015. január 1-én lépnek hatályba. A reklámot megrendelők az adóalanyiság szempontjából rájuk nézve kedvezőbb adózási szabályokat, csak a törvénymódosítások hatálybalépését követően alkalmazhatják. A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költség vonatkozásában is csak a 2015-ös adóévre alkalmazható a társasági adó reklámköltség elszámolhatóságára vonatkozó módosítása.

    A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz. A benne foglaltak ezért nem tekinthetőek szakmai tanácsnak vagy döntést megalapozó, teljes értékű információnak. Jelen tájékoztatás - jellegéből adódóan- nem terjedhet ki minden részletre, különösen egy-egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget!


    Kapcsolódó bejegyzéseink

    Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább