Mentés

Háromszor magasabb arányú megtakarítás érhető el

Javasolt már október végén, november elején megtervezni az adófelajánlás optimális összegét, megkeresni a támogatni kívánt szervezeteket, majd megfelelő tartalmú szerződést kötni velük annak érdekében, hogy a szükséges igazolás már december 20-a előtt a támogató rendelkezésére állhasson.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao. tv.) 2015. január 1-től hatályos 24/A. és 24/B. paragrafusaiban foglalt úgynevezett adó-, illetve adóelőleg felajánlással a filmalkotások, előadó-művészeti szervezetek és a látvány-csapatsportok adókedvezményként igénybe vehető támogatásnál akár háromszor magasabb arányú megtakarítás érhető el.

Miből, milyen összegben és milyen célra lehet adófelajánlást tenni?

 • a havi vagy negyedéves társasági adóelőleg- kötelezettség 50 százalékának megfelelő összegben, vagy 
 • amennyiben az adózó a fenti lehetőséggel nem élt, vagy az előlegekből kedvezményezett célra átutalt összeg nem éri el a fizetendő adójának 80 százalékát, a fel nem ajánlott összeg erejéig, de maximum az adóévre várhatóan/ténylegesen fizetendő társasági adó (tao) 80 százalékának megfelelő összegig a társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségükből illetve társasági adófizetési kötelezettségükből is felajánlást tehetnek a társasági adó alanyok.

A fentiekben meghatározott összeg a Tao tv-ben meghatározott:

 • filmalkotások,
 • előadó-művészeti szervezetek,
 • látvány-csapatsportok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) támogatására, 

mint kedvezményezett célra- ajánlható fel, melyet - a látvány csapatsport támogatása esetén a felajánlott összeg 13,5 százalékkal csökkentett mértékben- a NAV utalja át a felajánlás fogadására jogosult szervezetek felé. 

Milyen formában és mekkora összegű adóelőny érhető el?

A fenti célra felajánlott és az adóhatóság által átutalt összegből a társaságokat adó-visszatérítés formájában adójóváírás illeti meg, melynek összege a filmalkotások és az előadó-művészeti szervezetek támogatása esetén az alábbiak szerint alakul: 

 • adóelőlegből, illetve adóelőleg-kiegészítésből juttatott felajánlás összegének 7,5 százaléka, 
 • az adóból juttatott felajánlás összegének 2,5 százaléka, 

de mindkét esetben maximum a fizetendő társasági adó 80 százalékának megfelelő összeg.

A látvány-csapatsport támogatása esetén a 2,5 százalékos illetve a 7,5 százalékos adójóváírás a felajánlott összeg 13,5 százalékkal (12,5 százalék kiegészítő támogatással, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az érintett országos sportági szakszövetség számára utalandó további 1 százalékkal) csökkentett összege után jár.

A jóváírást a NAV a társasági adóbevallás benyújtását követő második naptári hónap első napjával (főszabály szerint július 1-vel) külön csökkentő tételként vezeti át az adózó társasági adófolyószámlájára.

Amint már a bevezetőben is kiemeltük, az adókedvezményként történő támogatásokkal szemben a fentiek szerinti adóelőleg-, adóelőleg-kiegészítés-, illetve adó terhére tett felajánlások esetén az alábbi előnyök érhetők el:

 • a film-, az előadó-művészeti szervezet és a látvány-csapatsport támogatásnál akár több, mint háromszor nagyobb arányú megtakarítás;
 • a film-, az előadó-művészeti szervezet és a látvány-csapatsport támogatásnál magasabb összegű támogatás nyújtható a kedvezményezett szervezetek számára;
 • az adófelajánlással a társaság eredménye nem romlik, mivel a felajánlott összeg a támogatástól eltérően nem ráfordításnak, hanem adónak minősül, az adójóváírás pedig a következő adóévben adóalapot nem képező egyéb bevételnek minősül, mely adófizetési kötelezettség nélkül javítja az eredményt.

A fent említett kedvezményezett célokra adókedvezményként és adófelajánlásként nyújtott támogatásokkal elérhető (a támogatás/felajánlás összegéhez viszonyított) maximális megtakarítás összehasonlítása:

Kedvezményezett cél

Adókedvezmény

Adófelajánlás

10 százalékos adókulcs alkalmazása esetén

19 százalékos adókulcs alkalmazása esetén

Adóelőlegből-, illetve adóelőleg kiegészítésből

Társasági adóból

Előadó-művészeti szervezetek

2,32 százalék

4,15 százalék

7,5 százalék

2,5 százalék

Filmalkotások

2,32 százalék

4,15 százalék

7,5 százalék

2,5 százalék

Látvány csapatsport

2,32 százalék

4,15 százalék

6,49 százalék

2,16 százalék

Az adófelajánlással elérhető adómegtakarítások kiaknázásához ugyanakkor számos követelménynek is eleget kell tennie a támogatást nyújtó társaságnak:

1. Az adófelajánlással csak törvényben meghatározott szervezetek, illetve – látvány-csapatsport támogatása esetén – meghatározott jogcímeken nyújtható támogatás.

2. Rendelkező nyilatkozat határidőben történő benyújtásával kapcsolatos előírások:

 • Adóelőlegből történő felajánlást kizárólag a NAV által rendszeresített külön nyomtatványon, elektronikus úton tett rendelkező nyilatkozat útján lehet teljesíteni, melyet az esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőt megelőző hónap utolsó napjáig kell benyújtani.
 • Társasági adóelőleg-kiegészítésből vagy a fizetendő társasági adóból történő felajánlás esetén a rendelkező nyilatkozatokat e bevallásokban kell megtenni, és a bevallások benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig kell benyújtani az adóhatósághoz.
 • A fent említett rendelkező nyilatkozatok érvényességének további feltétele, hogy azok megtételekor, vagy - módosítása esetén - azok módosításának időpontjában a társaság állami adóhatóságnál nyilvántartott nettó módon számított adótartozása nem haladhatja meg a 100 000 Ft-ot.
 • A látvány-csapatsort támogatására felajánlott összeg 12,5 százaléka kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül, melyről az adózónak és a látvány csapatsportban tevékenykedő szervezetnek szerződésben kell rendelkeznie. 

3. A felajánlott összegek átutalásával kapcsolatos kötelezettségek

Az adóhatóság a kedvezményezett célra felajánlott összeget csak az alábbi feltételek teljesülése esetén utalja át a kedvezményezett szervezet részére:

 • A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása kivételével az adóelőlegből történő felajánlás esetén a rendelkező nyilatkozattal egyidejűleg, az adóelőleg-kiegészítésből, illetve az adóból történő felajánlás esetén legkésőbb e kötelezettségek bevallásának benyújtásáig Tao tv-ben nevesített szervezetek által és megfelelő tartalommal kiállított igazolást kézhez kapja. Ezen igazolás kiállítását az adózónak és a felajánlás fogadására jogosult szervnek együttesen kell kérelmeznie. 
  Az igazolást filmalkotások esetében a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, látvány-csapatsport támogatása esetén pedig a sportpolitikáért felelős miniszter, vagy az országos sportági szakszövetség adja ki. E két esetben az igazolásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj a felajánlással támogatott szervezetet terheli. 
  Előadó-művészeti szervezet támogatása esetén az igazolást az Előadó-művészeti Iroda állítja ki, melynek 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját – a felek eltérő rendelkezésének hiányában – a felajánlást tevő adózó és a felajánlás fogadására jogosult szervezet együttesen kötelesek megfizetni. Az igazolások kiállításának általános ügyintézési határideje a közös kérelmek beérkezésétől számított 21 nap, így célszerű a kérelmeket a rendelkező nyilatkozat határideje előtt legalább egy hónappal eljuttatni a kiállító szervezetekhez.
 • Az adózónak és a felajánlás kedvezményezettjének állami adóhatóságnál nyilvántartott nettó módon számított végrehajtható adótartozása az átutaláskor nem haladja meg a 100 000 Ft-ot.
 • Az adózó a társasági adóbevallását határidőben benyújtotta és a társasági adóelőleg-kiegészítésről, valamint a társasági adóról benyújtott bevallásban feltüntetett fizetési kötelezettségének az adózó határidőben eleget tett, továbbá a társasági adóelőleg-kiegészítésről illetve társasági adóról benyújtott bevallásában bevallott, fizetendő adó 80 százaléka e bevallásokban megtett rendelkező nyilatkozatokban szereplő összeget eléri vagy meghaladja.

A fentiek alapján látható, hogy az adófelajánlás, mint új támogatási forma által nyújtott adómegtakarítás eléréséhez számos törvényi előírásnak kell eleget tenni, az adófelajánlással támogatható kedvezményezett szervezetek kiválasztásán át a megfelelő tartalommal kiállított igazolások, nyilatkozatok és bevallások határidőben történő benyújtásán keresztül egészen az adótartozás összegének figyelemmel kíséréséig.

A maximális adómegtakarítás érdekében érdemes már az adóelőleg feltöltésről benyújtott bevallásban felajánlást tenni, ugyanis ez esetben az adó-visszatérítés összege elérheti a várható éves adó 80 százalékának 7,5 százalékát. Ugyanakkor ez esetben is fontos számításba venni a felajánláshoz szükséges igazolás kiadásának ügyintézési határidejét is, hiszen annak a feltöltési bevallás benyújtásáig meg kell érkeznie az adóhatósághoz. Így javasolt már október végén, november elején megtervezni az adófelajánlás optimális összegét, megkeresni a támogatni kívánt szervezeteket, majd megfelelő tartalmú szerződést kötni velük annak érdekében, hogy a szükséges igazolás már december 20-a előtt a támogató rendelkezésére állhasson.

  A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz. A benne foglaltak ezért nem tekinthetőek szakmai tanácsnak vagy döntést megalapozó, teljes értékű információnak. Jelen tájékoztatás - jellegéből adódóan- nem terjedhet ki minden részletre, különösen egy-egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget!


  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább