Mentés

ART módosításai

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) módosításait tartalmazó az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat,, az alábbi fontosabb adóeljárási módosításokat tartalmazza:

Adó- és vámfolyószámla integrációhoz kapcsolódó módosítások

2016. január 1-vel az állami adóhatóság, illetve a vámhatóság által eddig külön vezetett nyilvántartásokban szereplő fizetési kötelezettségek egy közös folyószámla nyilvántartásba kerülnek. A közös folyószámla miatt a vámhatóság számára lehetővé válik a közös nyilvántartáshoz történő hozzáférés.

A törvényjavaslatban ezzel összefüggésben az Art. értelmező rendelkezése kiegészül az adószámla, elszámolás, és tételes elszámolású fizetési kötelezettség fogalmakkal, illetve módosul az adótartozás fogalma.

A közös folyószámla miatt az „együttes adóigazolás” megszűnik, „adóigazolásra” módosul. A tartozásmentesség igazolása 2016-tól már egységesen lesz kérhető, ezért az adóigazolás tartalma kiegészül a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozások adataival.

A késedelmi pótlékra vonatkozó rendelkezések kiegészülnek, azt nem kizárólag az adó késedelmes megfizetése esetén kell felszámítani, hanem a NAV által nyilvántartott egyéb fizetési kötelezettség késedelmes megfizetése esetén is, a vám és az azzal együtt kiszabott nem közösségi adók kivételével. További változás lesz, hogy az állami adó- és vámhatóság a 2 000 Ft-ot el nem érő késedelmi pótlékot nem írja elő.

Az 2016. október 31-ig történő egyenlegközlő értesítés akkor kerül kiküldésre, ha az adózó adószámláján a tartozás vagy a túlfizetés összege meghaladja a
2 000 Ft-ot (korábban 1 000 Ft volt).

A nettó pótlékszámítást a fizetési kötelezettségekre is alkalmazni kell jogszabály eltérő rendelkezése hiányában.

2016-tól az esedékesség szerinti elszámolású és a tételes elszámolású adónemek között is kérheti az adózó a túlfizetésének az átvezetését, kivéve, ahol azt jogszabály kizárja.

Megbízható, kockázatos adózói kategóriák

2016. január 1-vel a cégjegyzékbe bejegyzett adózókra és az áfa regisztrált adózókra új minősítési kategóriát vezet be a NAV.

Így három kategóriába eshet ezen adózói kör a NAV szemszögéből:

 • a jelenleg is létező „általános” adózó az általános szabályokkal;
 • Megbízható adózó az általános szabályokhoz képest enyhébb/pozitív szabályokkal;
 • Kockázatos adózó az általános szabályokhoz képest szigorúbb/negatív elbírálással.

Fontos a felkészülés szempontjából, hogy a minősítésre negyedévente kerül majd sor és először 2016. első negyedévét követően fogja megvizsgálni az adóhatóság ezen adózói kört. A NAV a besorolásról elektronikus úton értesíti az érintett adózókat, ha az adózó minősítésében változás nem következik be, akkor az értesítést mellőzi. Az adózó az ügyfélkapun keresztül is lekérdezheti a minősítését 2016. második negyedévét követően.

A minősítés automatikus, tehát nem kérelemre történik, mint például a korábbi minősített adózói körbe történő felvétel, vagy a köztartozásmenetes adózói adatbázisba történő felvétel.

Megbízható adózó

Megbízható adózóvá válás együttes feltételei:

 • legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfa-regisztrált adóalany;
 • a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem állapított meg terhére az adóteljesítményének 3 százalékát meghaladó adókülönbözetet;
 • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást;
 • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt;
 • a negyedév első napján nem rendelkezik 500 000 Ft-ot meghaladó nettó adótartozással;
 • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt;
 • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll adószám törlés hatálya alatt;
 • a tárgyévet megelőző 2 évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére az állami adóhatóság;
 • a tárgyévben és az azt megelőző 5 évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
 • nem minősül kockázatos adózónak.

Megbízható adózók esetében az általános szabályokhoz képest enyhítésként jelenik meg, hogy:

 • a kiszabható mulasztási bírság és adóbírság felső határa 50 százaléka az általános szabályok szerint megállapított mértéknek;
 • bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy hibás teljesítése esetén mulasztási bírság kiszabása nélkül hívja fel az adóhatóság a Megbízható adózót a kötelezettség teljesítésére, hiba javítására (csak a felhívás eredménytelensége esetén lehet mulasztási bírságot kiszabni);
 • kérelemre évente egy alkalommal automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezmény illeti meg őket legfeljebb 500 000 Ft összegű tartozásra;
 • 2017. január 1-től az általános forgalmi adó kiutalás iránti kérelmüket az adóhatóság 45 napon belül, míg 2018. január 1-től 30 napon belül teljesíti;
 • az állami adó- és vámhatóság által végzett ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, ha az adózó ezen időtartamon belül folyamatosan Megbízható adózónak minősül (kivéve, ha az adózó az ellenőrzés során az együttműködési kötelezettségét megszegi, különösen, ha az iratait a 180 napon belüli lezárást biztosító időtartamban nem bocsájtja az adóhatóság rendelkezésére).

Kockázatos adózó

Kockázatos adózóvá válás vagylagos feltételei:

 • szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján, (az adóhatóság az előző negyedév során jogerőre emelkedett határozatban magánszemélyek esetében 10 millió, más adózók esetében 100 millió Ft-ot meghaladó összegű adóhiányt állapított meg, feltéve, hogy az erről szóló határozatban előírt fizetési kötelezettségüknek a határozatban megállapított határidőben nem tettek eleget);
 • szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján, (180 napon keresztül folyamatosan fennálló, az állami adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetéssel csökkentett adótartozása összességében számítva a 100 millió Ft-ot, magánszemély esetében nettó módon számítva a 10 millió Ft-ot meghaladja);
 • szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján,
 • egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.

A kockázatos adózói minősítés a minősítésre okot adó feltétel bekövetkezésétől számított 1 évig áll fenn.

A minősítést és annak jogkövetkezményeit nem kell alkalmazni, ha az adózó felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt áll. Ha az eljárás az adózó jogutód nélküli megszűnése nélkül zárul, az adózó kockázatos minősítésének jogkövetkezményeit ismét alkalmazni kell azzal, hogy az 1 éves időtartamba a felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás ideje nem számít bele.

Kockázatos adózók esetében szigorításként jelenik meg, hogy:

 • az áfa kiutalás iránti kérelmüket az adóhatóság valamennyi esetben 75 nap alatt teljesíti,
 • az ellenőrzési határidő esetükben 60 nappal meghosszabbodik;
 • a késedelemi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat ötszörösének (kétszeres általános esetben) 365-öd része, pótlékfizetés kezdő napjaként későbbi esedékesség nem állapítható meg;
 • az adóbírság, valamint a mulasztási bírság kiszabása nem mellőzhető az adóbírság mértéke az általános szabályok szerint megállapított bírságmérték 50 százalékánál nem lehet kevesebb;
 • a kiszabható mulasztási bírság felső határa 150 százaléka az általános szabályok szerint megállapított mértéknek;
 • kötelező ellenőrzést lefolytatni akkor is, ha végelszámolásukat rendelték el.

Fontos újra kiemelni, hogy ez a minősítés csak cégjegyzékbe bejegyzett adózókra és az áfa regisztrált adóalanyokra (olyan, belföldön gazdasági célú letelepedéssel, lakóhellyel vagy állandó tartózkodási hellyel nem rendelkező adóalany, aki (amely) belföldön áfa köteles tevékenységet folytat, amely tekintetében ő az adófizetésre kötelezett) vonatkozik.

Az adózó vitathatja minősítését, a minősítéstől vagy a minősítés elmaradásától számított hat hónapon belül kifogást nyújthat be az állami adó- és vámhatósághoz.

Adóregisztrációs eljárás szigorítása

A visszaélések csökkentése miatt 2016. január 1-től az adóregisztrációs eljárással összefüggően vizsgált adótartozás összeghatárok a korábbi 15-, illetve 30 millió forintról 5 és 10 millió forintra csökkennek.

A cégvezető is vizsgált személyi kör lesz az adóregisztrációs eljárás során.

A vizsgálat az 50 százalékot elérő mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában kiterjed valamennyi tag, valamint részvényes vizsgálatára, valamint az adótartozás folyamatos fennállásának 180. napját megelőző 180. nap helyett 360. napig terjedő időszak vizsgálatára.

Köztartozásmentes adózói adatbázis

A javaslatban pontosításra kerül, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel feltételeként a köztartozás mentességre vonatkozó jogszabályi feltételeknek a kérelmező vonatkozásában a felvételre irányuló kérelem benyújtása hónapjának utolsó napján kell teljesülniük.

Ezen túl a módosítás lehetővé teszi a köztartozásmentes adózói adatbázisból történő törlés vonatkozásában a törlésről történő értesítéstől számított 8 napon belüli észrevétel megtételét. Az észrevételben foglaltak kivizsgálásra 8 napja van az adóhatóságnak, és az alapján vagy felveszi az adózót az adatbázisba, vagy elutasító határozatot hoz.

Mulasztási bírsághoz kapcsolódó enyhítés

A módosítás a cégbejegyzésre nem kötelezett adózók esetében rögzíti, hogy amennyiben az adózó a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása nélkül – határidő tűzésével – hívja fel őket e kötelezettség teljesítésére. Mulasztási bírság kiszabására csak a felhívás eredménytelensége esetén van lehetősége az adóhatóságnak.

Adóhatósági adatszolgáltatás változása

Az adóhatóság 2016. január 1-től megkeresésre tájékoztatja a helyi és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületét, közgyűlését a méltatlansági eljárás lefolytatása érdekében az eljárás alá vont adózó köztartozásának fennállásáról.

Az e-SZIGkártya bevezetésével összefüggésben az adóhatóság megkeresésre átadja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnek az adóazonosító jelet.

Az adóhatóság megkeresésre tájékoztatja az adótitokról az online pénztárgép forgalmazót, valamint a mobil szolgáltatót, ha a tájékoztatás az online pénztárgép és NAV szervere közötti kommunikáció fenntartásával, a pénztárgép által történő adatszolgáltatás küldésének biztosításával összefüggő, jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Állami adó- és vámhatóság hatáskörének változása

2016-tól a vámhatóság hatáskörébe és az Art. hatálya alá tartozó fizetési kedvezménnyel kapcsolatos kérelmek elbírálása az állami adóhatóság hatáskörébe kerül.

Az állami adóhatóság hatáskörébe fog tartozni a fémkereskedelemről szóló törvényben meghatározott bírság és egyéb költség végrehajtása is.

Egyéb módosítások

A 20/2015. (VI. 16.) AB határozatra tekintettel a módosítás a gazdasági társaság adótartozásáért helytállásra kötelezett valamennyi tagja, vezető tisztségviselője számára biztosítja az érdemi jogorvoslatot a helytállási kötelezettséget megalapozó, utólagos adómegállapításról hozott határozat ellen.

A törvényjavaslat a hatósági eljárásban bevezeti a Hatósági eljárás felfüggesztése intézményét. Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak az adóhatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, az adóhatóság az eljárást felfüggeszti.

A módosítás bevezeti a saját kézbesítővel történő kézbesítést. Az adóhatósági iratot a saját kézbesítő útján történő kézbesítés megkísérlésének napján akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha az adózó, vagy az irat átvételére jogosult személy az átvételt megtagadta.

A személyi jövedelemadó (szja) fizetési kötelezettség kapcsán a pótlékmentes részletfizetés engedélyezésének összeghatárát korábbi 150 000 Ft-ról 200 000 Ft-ra emeli a módosítás és kiterjeszti a személyi jövedelemadó (szja) mellett az egészségügyi hozzájárulás (eho) fizetési kötelezettségre is.

2016-tól a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti családi kedvezmény érvényesítésével összefüggésben is adatszolgáltatási kötelezettsége lesz a munkáltatónak, kifizetőnek.

Az EKAER ellenőrzésekkel összefüggésben a közúti fuvarozást végző személynél lefolytatott ellenőrzés során az állami adó- és vámhatóság jogszabálysértést nem állapít meg, úgy az eljárás gyorsítása, a szállítmány mielőbbi továbbengedése érdekében lehetővé válik, hogy kizárólag abban az esetben kerüljön sor jegyzőkönyv felvételére, ha azt az érintett kifejezetten kéri.

A jövedéki ügyintézők megszerzett szakmai tudásának érvényesítését segítő módosítás, hogy – több szakmai érdekképviseleti szervezet javaslatára – az adóhatóság, valamint a szakminisztérium előtti jövedéki tárgyú hatósági ügyekben képviseleti jogot kapnak a velük munka- vagy megbízási szerződéses viszonyban álló jövedéki alanyok képviseletére.

Végelszámolási eljárás megindulása esetén immár csak a kockázatos adózók esetén lesz kötelező adóvizsgálat lefolytatása.

  A Hírlevél tájékoztató jellegű általános információkat tartalmaz. A benne foglaltak ezért nem tekinthetőek szakmai tanácsnak vagy döntést megalapozó, teljes értékű információnak. Jelen tájékoztatás - jellegéből adódóan- nem terjedhet ki minden részletre, különösen egy-egy adott ügylet minden körülményére. Bár a Hírlevél készítésekor teljes körültekintésre törekedtünk, az érintett szabályok kivonatos ismertetése, értelmezése miatt nem vállalhatunk felelősséget!


  Kapcsolódó bejegyzéseink

  Weboldalunk sütiket használ annak érdekében, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az Ön számára releváns tartalmainkat. A Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa el Cookies Szabályzatunkat, amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja blokkolni vagy törölni őket. Tovább